Reiko Ayoagi

Reiko Ayoagi

Imaging Wales

Symudodd Reiko Ayoagi i Gymru o Japan ym 1993 ar ôl astudio cyn hynny yn y DU. Mae’r chwalfa ddiwylliannol a ddaw yn ei sgil yn annatod i’w gwaith. Er bod y dadleoli yma’n gadarnhaol gan mwyaf, mae arwahanrwydd i’w gael yn ei hanfod yn yr hyn sy’n wahanol yn hytrach na’r hyn sy’n debyg. Ac, yn anochel, gorwedd ar gysbau’r gwahaniaeth y mae’r anawsterau sydd i’w cael mewn iaith a chyfathrebu cymdeithasol cyffredinol. Ceir hefyd yr anhawster a ddaw yn sgil hynny wrth saernïo geirfa estheteg ddealladwy i alluogi cyfathrebu trawsddiwylliannol effeithiol ar lefel gymharol soffistigedig. Dyma’r maes grym lle y mae Reiko Aoyagi’n gweithio, wrth iddi chwilio am ffyrdd sy’n ddealladwy’n gyffredinol i gyfleu’r hyn sydd i’w weld yn llythrennol yn trosgynnu pob gwahaniaeth o’r fath. A’i hateb yw ymgais i drosgynnu fel hyn – rhywbeth sy’n gorfod cynnwys, wrth reswm, ofod seicolegol a chorfforol – trwy ddefnyddio cyfryngau cyffredinol h.y. y synnwyr. Er y gall ei deunyddiau a’i chyd-destunau fod yn wahanol, mae yna elfennau cyson. Fel yr ysgrifennodd:

Mae gen i weledigaeth sy’n cynnwys gofod agored. Does iddo ddim waliau, dim ffiniau. Mae’n agored tuag at y gofod allanol a mewnol. Mae’n agored i bawb. Mae rhywbeth tryleu amdano. Mae wedi’i lenwi â’r pedair elfen – y metaffisegol, yr ysbrydol, y gwrywaidd, y benywaidd yn ogystal â synwyrusrwydd bodau dynol. Nid yw’n ofod sefydlog. Gofod newydd ydi o. Mae ar y ddaear ond nid yw wedi’i osod ar y ddaear: mae’n arnofio.

Er i Reiko ei dadleoli ei hun yn ddiwylliannol, ni ddylid darllen ei gwaith i fod yn ystrydebol ‘Japaneaidd’: er yn gweithio â golau a gofod, hylifedd a newid, nid dyma artist o’r byd arnofiol. Mae llymder yn ei gwaith, agweddau deallusol yn bennaf. Mae yna ryw gywirdeb manwl yn ei hamheuon, wrth iddi groeshoii’i lle, gofod a ffiniau diwylliannol ei hun yn gyffredinol. I’r gwyliwr/cyfranogwr mae’n creu dimensiwn hynod fyfyriol ond yn bresennol o hyd mae’r posibilrwydd o ffurf ar gyfathrebu a rennir.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees