BIANCO: NoFit State | Photo: Seventh Wave

Cyfarfod IETM ym Melbourne

Gwnaeth pedwar sefydliad o Gymru, ynghyd â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, fynychu Cyfarfod Lloeren Asia IETM (Rhwydwaith Rhyngwladol ar gyfer y Celfyddydau Perfformio Cyfoes) ym Melbourne, ym mis Mai 2014.

Cynhaliwyd Cyfarfod Lloeren Asia yn ystod 12-14 Mai, gyda Gŵyl New Wave cyn hynny, a chynhaliwyd Carafán Sydney IETM yr un pryd, rhwng 10 ac 16 Mai. Daeth artistiaid, cyllidwyr a phobl broffesiynol y maes at ei gilydd o dri chyfandir i ‘gynyddu dealltwriaeth, cydweithrediadau ac ymgysylltu ar lefel ryngwladol. Roedd hwn yn ddigwyddiad prin ond hanfodol i weithwyr proffesiynol Asiaidd ac Ewropeaidd gyfarfod a rhannu pethau y tu hwnt i'w hymarferion a'u rhwydweithiau lleol.

Y pedwar sefydliad o Gymru a fynychodd y cyfarfod oedd Theatr Iolo, No Fit State, National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru. Roedd yr ymweliad yn cynnig y cyfle i adeiladu ar berthnasau sydd eisoes yn bodoli yn y rhan honno o'r byd, datblygu rhai newydd ac archwilio marchnad y celfyddydau yn Ne-ddwyrain Asia sy'n tyfu ar hyn o bryd.

Dywedodd Lisa Maguire, Cynhyrchydd Gweithredol National Theatre Wales:

"Roeddwn i'n teimlo bod y profiad yn eithriadol o ddefnyddiol ac addysgiadol, ac yn fy ysbrydoli. Hwn oedd fy mhrofiad IETM cyntaf, ac er bod gen i rywfaint o amheuaeth ynglŷn â sut y gallai'r cyfarfodydd hyn helpu i hyrwyddo ein hamcanion a'n huchelgeisiau sefydliadol, rydw i wedi cael fy argyhoeddi bellach! Yn wahanol i farchnadoedd celfyddydau perfformio (sy'n canolbwyntio’n bennaf ar werthiannau) rhoddir blaenoriaeth i gyfnewid syniadau, arferion a ffyrdd o feddwl. Mae'r ffaith bod amrywiaeth mor eang o sefydliadau a gwledydd yn bresennol yn creu awyrgylch cyffrous a bywiog iawn. Cawson ni lety da gan Gyngor Awstralia, ac roedd y garafán yn Sydney’n dilyn hynny’n ardderchog hefyd. Rydw i'n credu ein bod wedi elwa ar fod yn rhan o grŵp o Gymru, gan fod cwrdd â ni wedi helpu'r cyfranogwyr eraill i gael gwell dealltwriaeth o’r cyd-destun rydym yn gweithio ynddo. Roedd modd i ni hefyd helpu i hwyluso cyflwyno ein gilydd i bobl, ac i rannu argymhellion a chyngor.

Er bod profiadau rhyngwladol o'r math hwn yn rhoi pwysau ar amser, cyllidebau ac adnoddau amgylcheddol, mae'r buddiannau a ddaw o gymryd hoe o fywyd bob dydd a gallu treulio amser gwerthfawr gyda chymaint o bobl sydd ar frig eu meysydd, o amrywiaeth eang o leoedd, yn hynod werthfawr. "

Dywedodd Camille Beaumier, Cynhyrchydd Cyswllt a Chysylltiadau Rhyngwladol:

"Mae NoFit State wedi bod yn mynychu amrywiaeth o ddigwyddiadau rhwydweithio ac arddangos ers nifer o flynyddoedd.

Mae'r marchnadoedd traddodiadol (Pams, Apam, Apap, Cinars, ayyb…) yn hanfodol ar gyfer y gwaith rydyn ni'n ei wneud. Dyna lle rydyn ni'n datblygu cysylltiadau newydd ac yn cynnal ein perthynas â chyflwynwyr sydd mewn cyswllt â ni eisoes. Mae'r digwyddiadau hyn i gyd yn ymwneud â gwerthu a phrynu gwaith.

Rydyn ni hefyd yn mynychu nifer o wyliau bob blwyddyn, ac eto yn cwrdd â chyflwynwyr ynddyn nhw, ond rydyn ni hefyd yn cael cyfle i weld gwaith ac i gymryd rhan mewn trafodaethau, seminarau a chyflwyniadau am brosiectau.

Mae pwrpas gwahanol i ddigwyddiadau lle mae'r sector yn ymgynnull, megis IETM. Yno, rydyn ni'n cwrdd â phobl eraill yn yr un maes â ni ac yn dod i wybod am brosiectau sy'n digwydd ledled y byd, yn darganfod rhwydweithiau newydd, ac yn cyfnewid arferion, adnoddau, cyfarpar a syniadau. Maen nhw'n lle i gael cyngor, i gael eich ysbrydoli, ac i ddyfeisio prosiectau newydd."

I gael mwy o wybodaeth am IETM, ewch i http://ietm.org/

31/05/2014

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees