Estrons_SXSW2016_BritishMusicEmbassy_ThomasJacksonPhotography

SXSW 2016

Gwnaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gefnogi pedwar band o Gymru i fynychu South by South West 2016. Creodd hyn lawer o gyhoeddusrwydd cyffrous ynglŷn â cherddoriaeth newydd o Gymru.

Gwahoddwyd ESTRONS, Gwenno, Violet Skies a The People The Poet i gyd i berfformio sioeau arddangos swyddogol yn yr ŵyl eleni, a gynhaliwyd ar 15-20 Mawrth 2016. Drwy geisiadau llwyddiannus am gyllid i Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, roedd modd i'r pedwar ohonynt fynychu. Cafodd presenoldeb Cymru ei gydlynu yn yr ŵyl gan Gerdd Cymru: Music Wales, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru. Roedd digwyddiad rhwydweithio dynodedig ar gyfer cerddorion a'r diwydiant cerddoriaeth er mwyn cwrdd ag artistiaid a chynrychiolwyr o Gymru. Gwnaeth Cerdd Cymru: Music Wales hefyd bartnera sioe arddangos yn Llysgenhadaeth Cerddoriaeth Prydain (BME) ar ddydd Gwener 18 Mawrth. Gwnaeth yr holl artistiaid arddangos yn ystod y digwyddiad hwn, ynghyd ag eraill o ar draws y DU.

Dychwelodd The People The Poet i SXSW 2016 ar ôl profiad llwyddiannus yn SXSW 2015. Unwaith eto, buont yn gweithio'n galed iawn drwy gydol eu cyfnod yn Austin er mwyn siarad â chymaint o bobl â phosibl i hyrwyddo eu sioeau arddangos a'u cerddoriaeth i gynulleidfa eang. Roeddent yn teimlo'n hollbresennol yn yr ŵyl wrth chwarae saith arddangosfa, gan gynnwys dychwelyd i gynulleidfa lawn yn Llysgenhadaeth Cerddoriaeth Prydain ac arddangosfa hollbwysig SESAC.

Wedi dysgu gwersi ers y llynedd, rhannodd Tyla Campbell o'r band gyfarwyddyd defnyddiol i fandiau sy'n arddangos: "Byddwn yn sicr yn argymell mynychu rhai o'r sgyrsiau a chynadleddau pan fydd amser sbâr gennych. Gwnaethon ni rannu'r band yn hanner am fod dwy sgwrs ar yr un pryd, felly aeth dau ohonon ni i un ac aeth dau ohonon ni i'r llall. Aethon ni i sgyrsiau ar gyhoeddi, gwyliau cerddorol ac A&R, a chawson ni gipolwg gwell i’r hyn sy'n ymwneud â’r holl agweddau hyn."

Dewiswyd ESTRONS i fod yn rhan o arddangosfa PRS for Music Foundation gyda BBC Introducing. Dyma ganlyniad ymgyrch dros gyfnod o flwyddyn yn hyrwyddo ar y radio/ar-lein a pherfformiadau byw yng Nghymru a Lloegr. Hyd yn hyn mae'r band wedi cyhoeddi ei EP cyntaf a dau sengl, sydd â fideo yr un i fynd gyda nhw. Cawsant lawer o sylw da yn y wasg am eu perfformiadau yn SXSW, gan gynnwys The AV Club a Dennis the Menace.

Meddai'r gitarydd, Rhodri Daniel, "Siaradwch â phawb, dywedwch wrth bawb lle a phryd rydych chi'n chwarae, gwnewch yn siŵr eich bod yn diolch i bawb am ddod i'ch gweld, a dywedwch wrthyn nhw lle gallan nhw ddod o hyd i chi ar-lein; dydych chi byth yn gwybod pwy all fod yn gwylio.

Ewch i wrando ar yr hyn mae bandiau ac artistiaid eraill yn ei wneud - roedd yn brofiad gwych gweld bod cymaint o fandiau yn chwarae mor agos i'w gilydd mewn cyn lleied o amser. Gwelson ni beth oedd yn gweithio a beth nad oedd yn gweithio, gwnaethon ni ddysgu gwersi a gweithio ar ein set fyw er mwyn bod yn fand mwy cyffrous i'w wylio.

Fel arall, yfwch ddigon o ddŵr (a Margaritas wrth gwrs) a defnyddiwch ddigon o eli haul!"

Roedd llawer o ddiddordeb ym mherfformiadau SXSW Gwenno cyn i'r ŵyl ddechrau, yn enwedig gan y blog adnabyddus NPR a enwodd Gwenno fel un o'r 100 uchaf y dylid eu gwylio yn SXSW eleni. Cafodd Gwenno SXSW llwyddiannus iawn, yn cwrdd â'i label, asiant bwcio o'r UDA a chael rheolwr, a'r cyfan yn ystod ei chyfnod yn SXSW.

Gofynnom am rywfaint o gyngor y byddai Gwenno yn ei roi i artistiaid yn SXSW, "Os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol ar gyfer eich perfformiad (mae hyn ar gyfer cerddorion electronig/DJs yn bennaf) a bod angen bwrdd ar gyfer eich holl stwff er enghraifft, cysylltwch â rheolwr llwyfan eich lleoliad, ac yn gyffredinol byddan nhw’n fwy na hapus i'ch helpu. Roeddwn i'n eithaf nerfus am yr agwedd hon cyn mynychu SXSW am ei bod yn ŵyl mor brysur gyda chynifer o fandiau yn chwarae (ac rydw i fel arfer yn hunan gynhaliol o ran manylion technegol), ond gwelais fod pawb yn barod iawn i helpu am fy mod wedi cysylltu â nhw mewn da bryd cyn y gig."

Roedd gan Violet Skies gyngor gwerthfawr i'r sawl sy'n arddangos yn SXSW, "Roedd SXSW yn brofiad anhygoel, ac mae sicrhau eich bod chi'n gwneud y gwaith o flaen llaw yn talu ffordd!Mae'n werth treulio amser yn gwirio eich symudiadau o flaen llaw ar gyfer sioeau, sicrhau bod eich gwaith papur VISA/Esta wedi'i drefnu, trefnu eich gwaith hyrwyddo, bwcio cyfweliadau a sioeau acwstig a chynllunio ar gyfer sefyllfaoedd anffodus (fel offer yn torri, fel ddigwyddodd i ni!). Roedden ni yno'n eithaf buan, felly roedd amser i ffeindio'n fordd o gwmpas a gweld bandiau eraill.Fy un awgrym yw, er bod cwsg yn bwysig a byddwch yn teimlo'n flinedig ar ôl y daith hir ar yr awyren, ewch allan, partïwch, a gwnewch y mwyaf o wahoddiadau i lefydd - peidiwch â chynllunio gormod oherwydd digwyddodd y pethau gorau heb gynllunio. Fe gysgais i ar yr awyren adref."

Synodd Violet gynulleidfaoedd yn SXSW eleni, defnyddiodd ei phrofiadau yn arddangos yn Eurosonic yn gynharach eleni ac o fod yn rhan o gynllun Gorwelion y BBC yn 2015 i'w pharatoi ar gyfer SXSW, yn chwarae yn y ffair fasnach a'r Llysgenhadaeth Cerddoriaeth Prydain.

Hoffem longyfarch y bandiau sydd wedi gweithio'n galed iawn er mwyn sicrhau eu bod yn manteisio i’r eithaf ar y cyfle yn SXSW – da iawn!

Bydd gennym ragor o luniau o ŵyl SXSW i’w dangos dros yr wythnosau nesaf, a byddwn yn eu rhoi ar ein tudalen Facebook www.facebook.com/WalesArtsInternational

25/04/2016

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees