Anna Lewis

Cymru yn SXSW 2015

Gwnaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gefnogi tri band o Gymru i fynychu South by South West 2015. Creodd hyn i gyd lawer o gyhoeddusrwydd cyffrous ynglŷn â cherddoriaeth newydd o Gymru.

Gwahoddwyd Paper Aeroplanes, Golden Fable a The People The Poet i gyd i berfformio sioeau arddangos swyddogol yn yr ŵyl eleni, a gynhaliwyd ar 17-22 Mawrth 2015. Cafodd presenoldeb Cymru ei gydlynu yn yr ŵyl gan Gerdd Cymru: Music Wales, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru. Roedd digwyddiad rhwydweithio dynodedig ar gyfer cerddorion a'r diwydiant cerddoriaeth er mwyn cwrdd ag artistiaid a chynrychiolwyr o Gymru. Gwnaeth Cerdd Cymru: Music Wales hefyd bartnera sioe arddangos yn Llysgenhadaeth Cerddoriaeth Prydain (BME) gyda Huw Stephens o Radio 1. Roedd y grwpiau Cymreig Catfish and The Bottlemen ac Until the Ribbon Breaks hefyd yn perfformio yn y digwyddiad hwn yn Llysgenhadaeth Cerddoriaeth Prydain, yn ogystal â grwpiau eraill o ar draws y DU.

Roedd The People The Poet yn un o'r bandiau a ddewiswyd fel rhan o Gorwelion 12, 2014 – ceir fideos a ffotograffau o'r artistiaid trwy ddilyn y dolenni cyswllt isod. Buont yn gweithio'n galed iawn tra eu bod yn Austin er mwyn siarad â chymaint o bobl â phosibl i hyrwyddo eu sioeau arddangos a'u cerddoriaeth i gynulleidfa eang. Maent wedi dychwelyd gyda charfan gref newydd o gefnogwyr, ac wedi llwyddo i fod yn rhan o sioe arddangos Sound City yn Lerpwl ym mis Mai 2015. Gwnaethant chwarae o flaen cynulleidfa lawn yn Llysgenhadaeth Cerddoriaeth Prydain, ac fe'u gwahoddwyd i ymddangos ar Sesiwn Radio 2 Dermot O’Leary o Austin.

Gwnaeth Tyla Campbell o'r band rannu ei gyngor ar gyfer bandiau sy'n gwneud sioeau arddangos: 'Rwy’n credu mai’r cyngor mwyaf pwysig ar gyfer bandiau sy'n chwarae am y tro cyntaf yw gwneud yn siŵr eich bod yn aros ac yn siarad â'r dorf ar ôl ichi orffen chwarae. Dych chi byth yn gwybod pwy fyddwch chi'n siarad ag ef! Mae hefyd yn ffordd dda o ryngweithio ag unrhyw gefnogwyr newydd dych chi newydd eu denu.

Fideos The People The Poet: http://www.bbc.co.uk/programmes/profiles/2JRHCHbbpkhycJQwYLXmdwp/the-people-the-poet

Delweddau The People the Poet:

http://www.bbc.co.uk/programmes/p01z4rxh/p02m6b6w

Mae gan Golden Fable eisoes gysylltiadau ag UDA trwy'r cwmni BMG Chrysalis, ond drwy chwarae yn SXSW cawsant gyfle newydd i gysylltu â chynulleidfaoedd, cerddorion a busnesau yn UDA. Gwnaethant weithio gyda'r drymiwr Ross Gilfillan o'r band o Austin, Black Books, ar gyfer eu sioeau arddangos, a oedd yn rhoi’r cyfle iddynt gael mynediad at ochr arall diwydiant cerddoriaeth Austin. Gwnaethant hefyd ymweld â stiwdios The Orb, a thra eu bod yno gwnaethant ffilmio sesiwn fyw ar gyfer Thrillbox.

Roedd gan Golden Fable ddau brif argymhelliad ar gyfer grwpiau sy'n gwneud sioe arddangos yn SXSW yn y dyfodol, yn seiliedig ar eu profiad eu hunain: gwnewch ymchwil i'r offer sain ôl-lwyfan/newidyddion, a mynd i Austin cyn yr ŵyl.

'Gwnaethon ni berfformio ein sioe arddangos swyddogol gyda bandiau a oedd wedi teithio o bedwar ban y byd, ac er bod ymuno â phobl er mwyn rhannu offer yn gallu torri'r garw, mae llogi pethau yn Austin yn gallu achosi llawer o straen. Wrth reswm, os ydych yn fand o'r tu allan i'r dre sydd angen llogi offer, bydd yn rhaid rhoi ernes sy'n gyfatebol â'r offer cyn ichi logi. Mae'n werth chweil gwneud ffrindiau â rhywun lleol os dych chi'n gallu!

Ewch i Austin cyn i'r ŵyl ddechrau. Mae SXSW wir yn brofiad rhyfeddol, a gwnaethon ni elwa ar fod yn yr ardal cyn i'r holl beth danio – mae'n ffordd dda o gyfarwyddo â’r lle a chael teimlad o'r ddinas. Peidiwch â chadw at weithgareddau swyddogol SXSW chwaith – doedd rhai o'r pethau gorau wnaethon ni ddim yn gysylltiedig yn uniongyrchol â'r ŵyl – fel recordio sesiwn fyw yn Stiwdios The Orb a mynd i weld un o'r llu o sioeau arddangos answyddogol.'

Gallwch gael mwy o wybodaeth am Golden Fable a gwrando ar eu cerddoriaeth yma: http://goldenfable.com/index.html

Mae Paper Aeroplanes wedi bod yn perfformio yn Ewrop ers nifer o flynyddoedd, ond dyma oedd y cyfle cyntaf iddynt berfformio dros yr Iwerydd. Gwnaethant gymryd rhan mewn nifer o gyfleoedd cyhoeddusrwydd, a dyma bodlediad a wnaethant gydag Elin o Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru, http://howdidigethere.podbean.com/

Gwnaethant nifer o gysylltiadau diddorol yn SXSW, a gwnaethant lwyddo i ddenu presenoldeb rhai o gynrychiolwyr allweddol y diwydiant yn eu sioe arddangos – a chael eu gwahodd i berfformio yn NXNE yn Toronto ar 17-21 Mehefin 2015 yn sgil hynny.

Gwnaethom ofyn i'r band pa gyngor y byddent yn ei roi i fandiau sy'n gwneud sioe arddangos yn SXSW. Meddai Sarah: Byddwn i'n argymell mynd i rai o'r seminarau a sgyrsiau’r prif siaradwyr. Maen nhw’n gallu bod yn ddiddorol iawn a dyma'r ffordd orau o gwrdd â phobl ddiddorol – os dych chi'n aros wedyn. Arhoswch mor agos i'r dre â phosib, er mwyn cymryd rhan yn y bwrlwm pan na fyddwch yn perfformio mewn sioe. Ewch â nifer o gardiau busnes neu daflenni sy’n cynnwys holl amseroedd eich sioeau, er mwyn rhoi'r gair ar led os oes gan rywun ddiddordeb i ddod i’ch cefnogi. Er bod pawb yn gwneud yr un peth, mae’n ffordd dda o ledaenu’r gair. A rhowch gynnig ar gi poeth yn Franks!"

Mae mwy o luniau o'u hamser yn Austin yma:

http://paperaeroplanesband.tumblr.com/post/114400523757/our-week-at-sxsw-in-austin-a-little-photo-album

Hoffem longyfarch y bandiau sydd wedi gweithio'n galed iawn er mwyn sicrhau eu bod yn manteisio i’r eithaf ar y cyfle yn SXSW - da iawn!

Bydd gennym ragor o luniau o ŵyl SXSW i’w dangos dros yr wythnosau nesaf, a byddwn yn eu rhoi ar ein tudalen Facebook www.facebook.com/WalesArtsInternational

06/05/2015

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees