David Cushway

Taith Ymchwil i NCECA

Preswyliad Stiwdio Glai Philadelphia ac Adroddiad ar Gynhadledd 'National Council on Education for the Ceramic Arts'

gan David Cushway

Gyda chymorth a chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru bum ar Breswyliad yn y Stiwdio Glai yn Philadelphia ac, ym mis Mawrth/Ebrill eleni, mynychais Gynhadledd NCECA (Cyngor Cenedlaethol ar Addysg yn y Celfyddydau Ceramig).

Rhoes y preswyliad yn y stiwdio glai ddeufis o amser di-dor i mi i greu corff newydd o waith a datblygu fy arfer i gyfeiriadau newydd. Yn ystod y preswyliad, cynhyrchais gyfres sylweddol o luniau a chawsant eu harddangos yn ddiweddarach yn orielau’r stiwdio. Bydd y lluniau hyn yn cael eu harddangos ymhellach mewn sioe undyn yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog yn Aberhonddu yn ystod 2011.

Tua dwy flynedd yn ddiweddarch rydw i’n dal i geisio dygymod â datblygu fy arfer, ac nid gormodedd yw dweud i’r amser a dreuliais yn Philadelphia fod o bwysigrwydd aruthrol i mi fel artist ac i ddatblygiad fy addysg. O ganlyniad uniongyrchol i’r preswyliad, fe arddangoswyd fy ngwaith trwy Ewrop ac Asia.

Roeddwn i’n awyddus i ddychwelyd i Philadelphia i Gynhadledd NCECA, gan fod Geoff Guido, y cyfarwyddwr artistig, wedi fy ngwahodd i gymryd rhan yn yr arddangosfa ‘Of This Century: Residents, Fellows and Selected Guest Artists of the Clay Studio, 2000-2010’. Hefyd, byddai’n rhoi cyfle i mi gloriannu fy arfer fy hun a’i le yn y drafodaeth ehangach ar gerameg.

Roedd Geoff wedi dewis un o’m darnau o ffilm ar gyfer yr arddangosfa a chafodd ei dangos ar ochr adeilad The Philadelphia Clay Studio. Mewn amcangyfrif ceidwadol mae’n debyg bod tua 6-7,000 o bobl wedi gweld fy ffilm yn ystod y tri diwrnod y cafodd ei dangos, ac i mi fel ymarferwr roedd hi’n brofiad gwefreiddiol gweld y ffilm yn cael ei dangos y tu allan i fformad draddodiadol yr oriel. (Gweler y delweddau sy’n atodedig).

Defnyddiwyd llun llonydd o’r ffilm i hysbysebu Cynhadledd NCECA a’i arddangos ar draffordd 198, y brif ffordd i mewn i ddinas Philadelphia. Yr wythnos nesaf caiff ei symud i ganol y ddinas. Byddai’n amhosibl amcangyfrif nifer y bobl fydd yn ei weld yno. (Gweler y delweddau).

Roedd y gynhadledd ei hun yn gyffrous ac ysgogol. Gwelais nifer o arddangosfeydd o gwmpas y ddinas oedd yn cynnwys gwaith o safon uchel iawn a mynychais nifer o ddarlithoedd allweddol, yn arbennig felly, Fabricating Ideas, oedd yn cynnwys gwaith grŵp o artistiaid oedd yn defnyddio cyfryngau newydd mewn gwaith ceramig.

Byddaf yn defnyddio fy mhrofiadau yn y gynhadledd a’m hymchwil fy hun fel sail i gais i gyflwyno papur yn yr European Ceramic Context yn Nenmarc a hefyd fel rhan o gais PhD ym Mhrifysgol Sunderland, lle cefais le ar restr fer i gael cyfweliad ym mis Mai.

Roedd mynychu’r gynhadledd yn caniatau i mi gwrdd â churaduron ac ymarferwyr sy’n rhannu yr un nodau a gwerthoedd â mi. Hefyd, profiad cyfareddol oedd gweld sut y mae fy arfer i wedi dylanwadu ar artistiaid ifanc sy’n dechrau ar eu gyrfaoedd, a cheisio gwerthuso fy nghyfraniad i i’r drafodaeth geramig.

Mae’n bwysig i artist sylweddoli nad yw’n gweithio ar ei ben ei hun a bod rhwydwaith o gefnogaeth a diddordeb y tu allan i’w amgylchfyd dyddiol a hynny’n ymestyn dros yr holl fyd.

Roedd yna griw mawr o artistiaid o Gymru, a chredaf ei bod yn sylfaenol bwysig i ddatblygiad parhaol a iechyd y celfyddydau gweledol a chrefftau yn y wlad hon, bod Cymru yn cynnal presenoldeb amlwg mewn digwyddiadau pwysig o’r fath.

Cynhyrchwyd catalog sylweddol ar gyfer yr arddangosfa, catalog oedd yn fy nghynnwys i ac Anne Gibbs, Catrin Howell a Claire Curneen. Mae i Gymru gael pedwar artist yn ei chynrychioli yn y cyhoeddiad pwysig hwn yn gryn gamp ac yn arwydd o lwyddiant rhaglen gyfnewid preswyliadau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’i chefnogaeth ryngwladol barhaus i artistiaid a phrosiectau celf o Gymru.

David Cushway


31/03/2010

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees