Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Tanzmesse 2018

Tanzmesse 2018

Tanzmesse Rhyngwladol yw un o'r digwyddiadau proffesiynol mwyaf sy'n ymroddedig i ddawns gyfoes. Eleni, caiff y digwyddiad, a gynhelir bob dwy flynedd yn Dusseldorf, yr Almaen, ei gynnal rhwng 29 Awst ac 1 Medi 2018.

Mae tair prif agwedd ar Tanzmesse:

Ffair Fasnach – mae'r neuaddau arddangos yn cynnig gofod lle y gall cwmnïau, artistiaid, llywodraethau lleol ac asiantaethau gyflwyno eu gwaith eu hunain a chynrychioli artistiaid.

Rhaglen yr Ŵyl - mae rhaglen artistig o berfformiadau byw a ddewiswyd yn dilyn galwad agored, naill ai fel darnau wedi'u cynhyrchu'n llawn neu ddetholiadau fel rhan o'r Stiwdios Agored, yn cael ei chynnal ar draws 11 llwyfan yn ystod y cyfnod.

Trafodaethau a sesiynau gwybodaeth – rhaglen o sgyrsiau a rhannu gwybodaeth am bynciau penodol.


Yn 2016 gwelwyd y stondin Dawns o Gymru gyntaf yn Tanzmesse, wedi'i chefnogi gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru dan arweiniad Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a grŵp o sefydliadau sy'n cefnogi dawns gyfoes yng Nghymru.

Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru unwaith eto yn arwain stondin Cymru yn Tanzmesse 2018 gyda chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Rydym yn cynnig tair bwrsariaeth i ymarferwyr neu gynhyrchwyr dawns unigol yng Nghymru, sydd ar gamau cynnar o ran datblygu gwaith rhyngwladol, fynd i Tanzmesse.


Pwy ddylai wneud cais?

Byddwch yn ymarferydd neu'n gynhyrchydd dawns unigol wedi'ch lleoli yng Nghymru, sydd wrthi'n datblygu enw da yng Nghymru ac sydd ar gam cynnar o ran datblygu proffil rhyngwladol a chynulleidfa i'ch gwaith. Fel cynrychiolydd cewch gyfle i archwilio marchnadoedd rhyngwladol a rôl arddangos.

Rydym yn bwriadu cefnogi'r rheini sy'n gymharol newydd i'r broses o gynrychioli eu gwaith o fewn marchnad ryngwladol, ac a fyddai'n cael budd o gael profiad o fynd i farchnad o'r fath drwy ymweliad a gefnogir â Tanzmesse.


Beth y byddwn yn ei gwmpasu:

Byddwn yn trefnu ac yn talu costau ar gyfer y canlynol:

  •  Teithio rhyngwladol a throsglwyddiadau;
  •  Llety;
  •  Cerdyn cynrychiolydd;
  •  Tâl o £120.00 i dalu am ddarpariaeth y dydd;
  •  Cyfraniad o hyd at £150.00 i dalu ar gyfer addasu deunyddiau marchnata presennol.

Bydd sesiwn friffio cyn yr ymweliad a byddwch yn cael cymorth a chyngor cyn ac yn ystod yr ymweliad gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Bydd amser ar gael i chi gymryd rhan yn y rhaglen o seminarau, mynychu digwyddiadau rhwydweithio a mynd i weld sioeau o fewn y rhaglen artistig; fodd bynnag, bydd disgwyl i chi gyfrannu at y gwaith o staffio'r stondin yn ystod oriau penodol.

Bydd uchafswm o 3 lle ar gael.

Rhaid eich bod ar gael i gymryd rhan yng nghyfnod llawn Tanzmesse (29 Awst i 1 Medi 2018, yn ogystal â diwrnodau teithio ar 28 Awst a 2 Medi) a rhaid bod deunydd marchnata ar gael gennych y gellir ei addasu i'w ddefnyddio yn Tanzmesse.


Y cais:

Bydd angen i ni asesu effaith ddisgwyliedig cymryd rhan yn yr ymweliad a gefnogir â Tanzmesse ar eich gyrfa ryngwladol sy'n datblygu, felly hoffem wybod (mewn 750 gair neu lai):

  •  Beth yr hoffech ei brofi yn ystod yr ymweliad a pham bod diddordeb gennych mewn mynd i Tanzmesse 2018;
  •  Pam ei fod yn gyfle amserol;
  •  Sut y gallwch weithredu fel cennad ar gyfer dawns gyfoes yng Nghymru;
  •  Y prosiectau neu rwydweithiau rydych wedi cymryd rhan ynddynt hyd yma ac unrhyw ddiddordeb rhyngwladol cyfredol yn eich gwaith;
  •  Y ffeiriau masnach neu ddigwyddiadau rhyngwladol rydych eisoes wedi mynd iddynt.


Pryd y gallaf wneud cais?

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw dydd Gwener 29 Mehefin am 9am.

Hysbysir yr ymgeiswyr llwyddiannus erbyn diwedd yr wythnos ganlynol.


Sut y gallaf wneud cais?

Anfonwch Ddatganiad o Ddiddordeb atom ynghyd â CV. Dylech gynnwys ddau neu dri o luniau cyhoeddusrwydd wedi'u fformatio i 300 dpi neu uwch os yw'n bosibl.

Dylai eich cais ymateb i'r cwestiynau uchod.

Anfonwch eich cais, gydag 'Ymweliad Tanzmesse 2018' wedi'i nodi'n glir arno, at: kate@ndcwales.co.uk


Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â:

Kate Perridge: kate@ndcwales.co.uk

Neu

Nikki Morgan: Nicola.morgan@wai.org.ukI gael rhagor o wybodaeth am Tanzmesse:

https://www.tanzmesse.com/en/

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees