Gwyl Cymru-Tsieina

Cylchlythyr Cymru-Tsieina Rhagfyr 2017

Cylchlythyr Cymru-Tsieina Rhagfyr 2017

Dyma ychydig o ddiweddariadau gan grŵp Cymru-Tsieina i orffen y flwyddyn ac edrych ymlaen at 2018.

Taith "Meet Fred" yn Tsieina yn Uwchgynhadledd P2P

Signing the Meet Fred deal


Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn falch bod Theatr Hijinx, cleient portffolio Cyngor Celfyddydau Cymru, wedi llofnodi cytundeb gydag AC Orange, un o'r cwmnïau perfformio celfyddydol mwyaf Tsieina. Bydd Meet Fred, y cynhyrchiad theatr cynhwysol arobryn, yn teithio Tsieina ym Mai 2018. Dyma’r cydweithio diweddaraf yn y bartneriaeth ddiwylliannol a chelfyddydol sy’n tyfu bob gafael rhwng Cymru a Tsieina.

Llofnodwyd y cytundeb yn ffurfiol yn yr uwchgynhadledd yn Nhŷ Caerhirfryn (Lancaster House) ddydd Iau 7 Rhagfyr 2017 gan Gyfarwyddwr Hijinx, Clare Williams, a Chyfarwyddwr AC Orange, Yao Cheng, a’r tystion oedd Yu Qun, Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant ar gyfer Gweriniaeth y Bobl yn Tsieina, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, Gweinidog dros Ddiwylliant Llywodraeth Cymru a Karen Bradley, Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, Llywodraeth Prydain. Mae'r cytundeb yn ffrwyth uniongyrchol i Femorandwm o Gyd-ddealltwriaeth Ddiwylliannol yn 2015 rhwng Llywodraeth Cymru a Gweinyddiaeth Ddiwylliannol Tsieina.

Yn yr uwchgynhadledd hefyd roedd trafodaethau yng Nghaeredin a Llundain rhwng cwmnïau celfyddydol a chreadigol, chwaraeon ac addysg o Tsieina a Phrydain i ddathlu cysylltiadau rhwng y ddwy wlad a hyrwyddo rhagor o gydweithio.

Darllenwch y datganiad llawn i'r wasg yma.

Gweithdai Tsieina a Gŵyl Cymru-Tsieina Pontio/Invertigo ym Mhontio

Cynhaliwyd gweithdy cyntaf y diwydiannau creadigol a diwylliannol rhwng Cymru a Tsieina yn y Tramshed ar 23 Tachwedd. Roedd yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau i gefnogi rhagor o gydweithio diwylliannol a chreadigol a grybwyllir yn y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth.

Gwyl Cymru-China

Trefnwyd y gweithdy gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru, a chafodd Phil George, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, sgwrs gyda Dawn McCarthy-Simpson, Cyfarwyddwr Strategaeth Ryngwladol yn Pact, a fu’n datblygu cysylltiadau rhwng y ddwy wlad ym maes teledu a ffilm. Ar y panel roedd Chris Hurne, Prif Reolwr Cyfrif i Gerdd a Gemau yn yr Adran dros Fasnach Ryngwladol, Clare Williams, Prif Weithredwr Hijinx a Stewart Ferguson, Cyfarwyddwr Ymchwil, Cyngor Busnes Prydain-Tsieina.

Roedd asiantaethau allweddol yno i drafod cyfleoedd i gwmnïau o Gymru yn Tsieina, gan gynnwys gwybodaeth am fasnach sydd ar y gweill a’r genhadaeth ddiwylliannol i Shanghai a Hong Cong, 10-17 Mawrth 2018 – rhagor o wybodaeth isod.

Gellwch wylio hyn ar ein tudalen Facebook.

Cynhelir yr ail weithdy i sector y celfyddydau a’r diwydiannau creadigol Ddiwrnod Blwyddyn Newydd Tsieinieg sef 16 Chwefror 2017, 3-6pm yn rhan o ŵyl gyntaf Cymru-Tsieina Pontio/Invertigo ym Mhontio, Bangor, 16-18 Chwefror. Dathla’r ŵyl y flwyddyn newydd yn Tsieina gyda pherfformiadau o gydweithio rhwng y ddwy wlad dan arweiniad The Gentle Good a chyda pherfformiad cyntaf o gynhyrchiad teirieithog (Cymraeg, Saesneg, Mandarineg) gan Theatr Invertigo. Darllena’r awdur Francesca Rhydderch ddetholiadau o’i llyfr, The Rice Paper Diaries, a gyfieithwyd i’r Fandarineg. Bydd modd ichi gadw lle yn y gweithdy ac anfonir atoch fanylion yn y flwyddyn newydd, ond yn y cyfamser cysylltwch â Judith.MuskerTurner@wai.org.uk am ragor o wybodaeth neu Pontio am yr ŵyl.

Opera Genedlaethol Cymru i berfformio yng Ngŵyl gelfyddydol Hong Kong

Ymddengys y bydd Mawrth 2018 yn fis 'Cymru yn Tsieina' gyda Taith Fasnach a Diwylliant o’r 10-17 Mawrth i gyd-fynd â pherfformiad ein Cwmni Opera Genedlaethol yn Hong Kong.

Ar ôl llwyddiant y daith fasnach a Diwylliant yn 2017 a arweiniodd at lofnodi cytundeb Hijinx ac AC Orange, mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru unwaith eto yn cyd-drefnu y daith ddiwylliannol gyda British Council yn Tsieina. O adeiladu ar y llynedd, bydd cyfleoedd ar gyfer y sector celfyddydol i ddatblygu cysylltiadau yn y dinasoedd allweddol hyn.

Wales Football players

Fe fydd tîm pêl-droed Cymru yn chwarae yng Nghwpan Tsieina yn ddiweddarach yr wythnos honno a fydd yn gyfle gwych i godi proffil Cymru yno. Felly cynhelir digwyddiad rhwydweithio ar gyfer gweithwyr yn y sector chwaraeon, a drefnir gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd yn 2018. Rhyddheir manylion pellach yn y man.

Ffair Celfyddydau Perfformio Shanghai - Hydref 2017

Mynychodd grŵp bach o gynrychiolwyr o'r sector celfyddydau Cymru y Ffair ym mis Hydref 2017, gan gynnwys Michael Garvey (Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC), Clare Williams (Hijinx), Haili Ma (Prifysgol Caerdydd), Rebecca Gould (The British Council) a David Alston (Cyngor Celfyddydau Cymru). Cafodd Phil George, Cadeirydd Cyngor Cymru, ei wahodd I gymeryd rhan mewn dirprwyaeth Ewropeaidd ddylanwladol gan Weinyddiaeth Ddiwylliannol Tsieina i Beijng, Shanghai a Wushen.

Un o argraffiadau mwyaf i’r cynrychiolwyr oedd cryfder yr awydd i allforio celfyddydau Tsieina i Gymru a thu hwnt, a phwysigrwydd cyd-weithio y ddwy ffordd.

Ffynonellau o wybodaeth i weithio yn Tsieina:

Llwyfan China Now The British Council
Cyngor Busnes Prydain-Tsieina
Rhyngrwyd Cenhedlaeth y DU: Tsieina The British Council
Sefydliadau Confucius Cymru:
Bangor
Caerdydd
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llambed

I ymunwch â Grŵp Rhanddeiliaid Cymru-Tsieina ebostiwch Judith.muskerturner@wai.org.uk.

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees