Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Taro Bargen i fynd â "Meet Fred" i Tsieina

Taro Bargen i fynd â "Meet Fred" i Tsieina

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru (CRhC) wrth ei fodd i gyhoeddi y bydd cwmni theatr Hijinx, un o gleientiaid portffolio Cyngor Celfyddydau Cymru, yn llofnodi cytundeb ag AC Orange, sy’n un o gwmnïau celfyddydau perfformio mwyaf Tsieina, yr wythnos hon. Mae’r cytundeb yn golygu y bydd y cynhyrchiad theatr cynhwysol arobryn 'Meet Fred' yn mynd ar daith i Tsieina ym mis Mai 2018 - hwn yw'r prosiect cydweithredol diweddaraf mewn partneriaeth ddiwylliannol a chelfyddydol sy’n datblygu rhwng Tsieina a Chymru.

Caiff y cytundeb ei lofnodi'n ffurfiol yn Uwchgynhadledd Pobl i Bobl y DU-Tsieina yn Nhŷ Lancaster ddydd Iau, 7 Rhagfyr 2017, ym mhresenoldeb Dr Liu Yandong, Dirprwy Bennaeth Llywodraeth Gweriniaeth Pobl Tsieina, a Dafydd Elis-Thomas, Gweinidog Diwylliant Llywodraeth Cymru. Mae'r cytundeb yn deillio'n uniongyrchol o Femorandwm Dealltwriaeth ddiwylliannol a wnaed rhwng Llywodraeth Cymru a Gweinyddiaeth Ddiwylliannol Tsieina yn 2015.

Wrth siarad cyn y seremoni yn sesiwn lawn y dialog Pobl i Bobl, dywedodd y Gweinidog Diwylliant, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas:

"Mae'r cytundeb hwn yn brawf bod cytundeb cydweithredu diwylliannol Cymru a Tsieina'n dwyn manteision economaidd a diwylliannol sylweddol i'r ddwy wlad, ac mae'n deyrnged ddisglair i gwmni theatr Hijinx a'i waith arloesol.

"Mae'r Memorandwm Dealltwriaeth ar gyfnewid diwylliannol, a gymeradwywyd gydag Is-bennaeth Llywodraeth Tsieina, Dr Liu Yandong yn 2015, wedi hwyluso datblygiad perthnasau newydd rhwng y sectorau diwylliannol, creadigol ac addysg uwch yn y ddwy genedl ac wedi cryfhau’r perthnasau hyn, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at fis o weithgareddau i dynnu sylw at y cysylltiadau hyn yn Chwefror a Mawrth. Bydd y gweithgareddau hyn yn cynnwys yr Ŵyl Tsieina-Cymru newydd ym Mangor i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, a thaith ddiwylliannol o Gymru i Tsieina ym mis Mawrth, y drydedd daith fasnach o'i math mewn blwyddyn."

Mae Hijinx yn torri tir newydd wrth hyfforddi oedolion ag anableddau dysgu i fod yn actorion proffesiynol. Yn ogystal, maent yn mynd â chynyrchiadau theatr cyfoes gyda chast o actorion ag anableddau dysgu ar daith. Yn 2017/18 byddant yn teithio i 67 o ddinasoedd mewn 16 o wledydd ar draws 4 cyfandir. Mae Hijinx yn darparu hyfforddiant chwarae-rôl pwrpasol ar gyfer y sectorau cyhoeddus a phreifat er mwyn helpu staff i wella eu gallu i gyfathrebu â phobl fregus. Maen nhw'n trawsnewid cymunedau â'u gwaith ieuenctid, addysg a chymunedol helaeth, ac maent yn cynnal gŵyl ryngwladol flynyddol sy'n tynnu'r perfformwyr anabl proffesiynol gorau yn y byd ynghyd yng Nghymru. Yn Chwefror 2018, byddant yn mynd â phedwar actor ag anableddau dysgu i Lesotho, Affrica am y tro cyntaf.

AC Orange yw'r cwmni celfyddydau perfformio preifat mwyaf a'r gadwyn fwyaf ond un ym maes rheoli theatr yn Tsieina. Cynhyrchwyr, cyflwynwyr, gwerthwyr tocynnau a buddsoddwyr ydyn nhw.

Mae pedwar cam posibl i'r cytundeb sy'n cael ei lofnodi gydag AC Orange yr wythnos hon. Bydd y cyntaf, a gaiff ei gymeradwyo’r wythnos hon, yn gweld y cwmni'n mynd â'i gynhyrchiad arobryn 'Meet Fred' i Shanghai ym mis Mai 2018. Yr ail gam fydd ail-greu'r sioe gyda chast Tsieineaidd, buddsoddi yng nghynhyrchiad Hijinx ar gyfer 2019, ac yn y pendraw datblygu model Academi Hijinx ar y cyd yn Tsieina.

Dywedodd Clare Williams, Prif Weithredwraig Hijinx:

"Mae Hijinx wrth eu bodd i fod yn gweithio mewn partneriaeth â Chorfforaeth AC Orange a'i Gadeirydd John Geng. Rydyn ni'n hyderus y bydd hyn dechrau perthynas faith a llewyrchus i greu a chyflwyno theatr eofn, heriol a chyfoes, y gallwn deithio'n fyd-eang gyda hi gyda'n gilydd."

Dywedodd Eluned Haf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a chydlynydd Grŵp Llywio Diwylliannol Tsieina-Cymru:

"Mae'r ffaith fod Hijinx ac AC Orange wedi cytuno ar bartneriaeth newydd yn newyddion ardderchog. Mae Hijinx yn gwmni gwych, arloesol a chynhwysol, sy'n creu naratif newydd ar gyfer pobl ag anableddau dysgu ym myd y theatr. Mae eu harferion o ddiddordeb byd-eang, ac mae eu neges am ddyngarwch a hawliau pobl ag anableddau'n un rhyngwladol. Mae gan eu gweledigaeth y potensial i newid bywydau llawer o bobl ym mhedwar ban y byd, fel y maent eisoes yn ei wneud yng Nghymru. Mae 'Meet Fred' yn gynhyrchiad neilltuol â neges oesol wrth ei galon - a bydd yn taro tant â phobl Beijing llawn cymaint â phobl Bangor."

"Mae yna gyfleoedd ar gyfer amrywiaeth eang o gwmnïau o Gymru yn Tsieina, ac mae hi'n newyddion gwych fod cwmni mor arloesol â Hijinx yn arwain y ffordd."

Cymerodd Hijinx ran yn Nhaith Fasnach a Diwylliant Llywodraeth Cymru i Tsieina ym mis Chwefror 2017, a bu hyn yn allweddol wrth ddiogelu'r cytundeb.

Ond nid Hijinx yw'r unig rai sy'n torri tir newydd. Ers llofnodi cytundeb cyd-gynhyrchu yn ystod Pobl i Bobl yn Shanghai yn Rhagfyr 2016, mae Luo Boa Bei, sef cyfres animeiddio Cloth Cat Animation (Cymru) a Magic Mall (Beijing), wedi cael ei rhyddhau yn Tsieina a chafodd ei gwylio 50 miliwn gwaith yn ystod y pythefnos cyntaf. Mae hyn wedi creu gwaith ar gyfer 45 o bobl yng Nghaerdydd. 9 Story yw dosbarthwyr rhyngwladol y gyfres a lansiwyd yn MIPCOM gan ddenu diddordeb mawr gan ddarlledwyr.

Bydd rhagor o gwmnïau o Gymru'n chwilio am waith newydd yn Tsieina yn rhan o ail Daith Fasnach a Diwylliant Llywodraeth Cymru i Tsieina rhwng 10 ac 17 Mawrth 2018 a fydd yn cyd-daro â pherfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru yng Ngŵyl Hong Kong. Bydd tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru'n chwarae yng nghwpan Tsieina'n ddiweddarach yr wythnos honno.

Nôl yng Nghymru, cynhelir yw Ŵyl Tsieina-Cymru gyntaf ym Mhontio, Bangor rhwng 16-18 Chwefror. Bydd yn dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd â pherfformiadau gan Gentle Good, cwmni theatr Invertigo, darlleniadau gan y llenor Francesca Rhydderch ac ail weithdy CRhC i gynorthwyo cwmnïau i weithio yn Tsieina.

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees