Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Y Diweddaraf i Randdeiliaid Cymru-Tsieina – cael gwybod am genadaethau masnachol a diwylliannol i Dsieina ac o Dsieina

Y Diweddaraf i Randdeiliaid Cymru-Tsieina – cael gwybod am genadaethau masnachol a diwylliannol i Dsieina ac o Dsieina

Roedd yr ail ddigwyddiad blynyddol i Randdeiliaid Cymru-Tsieina, a gydlynwyd gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, yn Neuadd Hoddinott yng Ngorffennaf 2017. Roedd yn gyfle i ystod eang o ymgyfranogwyr rannu gwybodaeth am y datblygiadau mewn perthnasau a gweithgareddau rhwng Tsieina a Chymru.

Roedd yn gyfle i wahanol gwmnïau allweddol ddarparu adborth am genhadaeth fasnachol a diwylliannol Llywodraeth Cymru dan arweiniad Ysgrifennydd y Cabinet, Ken Skates, ym mis Chwefror 2017 ac Uwchgynhadledd Uchel ei Lefel Pobl wrth Bobl Prydain-Tsieina yn Rhagfyr 2016. Clywodd y fforwm hefyd am syniadau a mewnwelediadau oddi wrth lawer o gynrychiolwyr o brifysgolion ledled Tsieina a ymwelai â chynhadledd a drefnwyd gan Brifysgol Caerdydd y diwrnod canlynol.

Cynhwysai'r digwyddiad grynodeb gan Eluned Haf (Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ac aelod o grŵp ymgynghorol diwylliannol Tsieina-Prydain) ymchwil a gyflwynwyd gan Dr Haili Ma, Prifysgol Caerdydd a thrafodaeth rhwng Dr Iwan Davies (Prifysgol Abertawe), Michael Garvey (Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC), Peter Owen (Llywodraeth Cymru) a Dr Haili Ma, dan arweiniad cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Phil George. Roedd yn glir o'r sgwrs y digwyddodd llawer o weithgarwch y llynedd a greodd archwaeth fawr am gydweithio pellach.

Roedd hefyd drafodaeth grŵp a oedd yn gyfle i ddechrau cynllunio ar gyfer y flwyddyn a ddaw a gweld sut y gall y sector diwylliannol ehangach yng Nghymru ymateb i gyfleoedd yn Nhsieina. O'r wybodaeth a gasglwyd a'r mewnbwn a rannwyd gan ymgyfranogwyr o feysydd addysg, y celfyddydau, y diwydiannau creadigol, chwaraeon, twristiaeth a threftadaeth, cawsom syniadau digon calonogol i sicrhau'r camau nesaf yn y cynnydd cadarnhaol a wneir.

O rannu sgiliau ac arbenigedd cyfredol yng Nghymru, i ffyrdd o ddatblygu cynhwysedd a defnyddio'r miloedd o berthnasau sy'n bodoli'n barod drwy eiriolwyr o fyfyrwyr, roedd nifer o syniadau a gynigiwyd am sut i fwrw ymlaen â'r gwaith. Roedd yn glir bod meithrin perthnasau'n ganolog i ddatblygu'r cyfnewidiadau a'r cydweithiadau hyn yn bellach. Erbyn hyn dim ond crafu'r wyneb yr ydym o'r posibiliadau lu i ddatblygu perthynas y ddwy wlad.

Erbyn hyn edrychwn ymlaen at ddechrau ail flwyddyn y gweithgareddau. Bydd ffocws ar ehangu a dyfnhau perthnasau; tyfu ein hymgysylltiad â rhanddeiliaid mewn partneriaeth gydag addysg uwch a Rhanddeiliaid Prydain; datblygu cynhwysedd busnesau creadigol a diwylliannol sydd am weithio yn Nhsieina; datblygu a chefnogi cyfnewid sgiliau; cefnogi cenadaethau masnachol a diwylliannol i Dsieina ac o Dsieina; datblygu ymchwil â ffocws am gyfleoedd y dyfodol a chyhoeddi adroddiadau blynyddol, y cyntaf i fod yn Hydref 2017 cyn ymweliad â Gŵyl Gelfyddydol Ryngwladol Shanghai.

Yn sgil llwyddiant cenhadaeth masnachol a diwylliannol y llynedd, gadewch wybod inni os bwriadwch fynd ar yr un nesaf gan Lywodraeth Cymru ym Mawrth 2018 ( cadw eich lle yma). Anogwn gwmnïau creadigol a diwylliannol (gan gynnwys rhai addysg a chwaraeon) sy'n datblygu eu gwaith yn Nhsieina i gadw lle.

Sut y gellwch ymwneud â hyn?

· Ymunwch â'r Grŵp Rhanddeiliaid – ebostiwch eich manylion i Judith.muskerturner@wai.org.uk

· Ymunwch â'r llwyfan Tsieina Nawr i fwynhau'r cynnwys difyr

· Cadwch le ar genhadaeth fasnachol Llywodraeth Cymru

· Ymunwch â British Council Connections through Culture drwy ymweliadau gan fynychwyr

· Rhowch wybod inni os ydych yn lletya gwesteion o Dsieina

· Ymunwch â WeChat, hoff lwyfan cyfryngau cymdeithasol Tsieina

· Rhowch wybod os hoffech gymryd rhan mewn gweithdai sectorol yn y flwyddyn a ddaw (bwriadwn gynnal tri: chwaraeon; addysg; creadigol a diwylliannol)

Diolch i bawb a gyfrannodd. Roedd yn brynhawn ysbrydoledig ac egnïol a roes ddigon i bobl gnoi cil drosto.

Dyma luniau o'r diwrnod o'n tudalen Facebook:

https://www.facebook.com/WalesArtsInternational/

Dyma gyflwyniad am weithgareddau blwyddyn un:

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees