Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Mentergarwch Creadigol - Cynhadledd Ryngwladol yng Nghaerdydd

Mentergarwch Creadigol - Cynhadledd Ryngwladol yng Nghaerdydd

Kick-Start: Caerdydd - bydd y digwyddiad rhyngwladol ar fentergarwch creadigol, wedi'i drefnu gan Visiting Arts, yn dwyn ynghyd artistiaid ac entrepreneuriaid creadigol yng Nghymru o 16 i 19 Hydref 2017 - gan gysylltu â Gŵyl Sŵn, Ail Ben-blwydd Caerdydd Greadigol a lansio'r rhwydwaith Ewropeaidd EASTIN 2. Mae deg ar hugain o entrepreneuriaid creadigol yn cynrychioli'r ddirprwyaeth Gymreig a Rhyngwladol wedi cael eu cyhoeddi bellach.

Bydd y gynhadledd yn annog cyfnewid syniadau ar rôl a gwerth yr entrepreneur creadigol a sut mae'r diwydiannau celfyddydol a chreadigol yn gyrru economïau rhanbarthol/gwledig. Mae'n cael ei threfnu o fewn cwmpas y prosiect Creative Tracks, sy'n cael ei gyd-ariannu gan yr UE, i gefnogi entrepreneuriaid creadigol ifanc ledled y byd ac i annog cydweithio traws-ddiwylliannol.

Bydd Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith. yn annerch y cyfarfod ac ymysg y siaradwyr a hyfforddwyr blaenllaw ac entrepreneuriaid cyfryngau, cyfreithwyr a llunwyr polisi a bydd cynadleddwyr yn clywed gan John Howkins, awdur 'The Creative Economy'; Ann Harrison, awdur 'Music: The Business: The Essential Guide to the Law and the Deals’; a'r dylunydd Ross Lovegrove.

Mae Visiting Arts yn falch i gael y canlynol yn bartneriaid: Llywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Cyngor Celfyddydau Cymru a'i adain ryngwladol Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Caerdydd Creadigol, Y Cyngor Prydeinig, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Geldards LLP, Gŵyl Sŵn, a Gwesty'r Park Plaza. "Rydym wedi dewis cynnal y digwyddiad hwn yng Nghaerdydd oherwydd presenoldeb diwydiant creadigol cadarn, sydd wedi hen ennill ei blwyf, mewn cerddoriaeth, cynhyrchu ffilmiau a theledu a hefyd oherwydd y diwydiannau llewyrchus sy'n datblygu yn y rhanbarth - mae parthau creadigol yn y Cymoedd a'r Ddinas yn darparu llefydd i ddylunwyr, artistiaid digidol, perfformwyr a busnesau creadigol o bob math. Rydym eisiau cynnig cyfle am gydweithio a rhwydweithio rhyngwladol a gobeithiwn y bydd hyn yn gychwyn ar fentrau cynhyrchiol ar y cyd rhwng entrepreneuriaid creadigol yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol." - Yvette Vaughan Jones, Prif Weithredwr, Visiting Arts

Caerdydd yw prifddinas ieuengaf Ewrop ac mae'n gartref i 2,788 o gwmnïau/sefydliadau a gweithwyr llawrydd creadigol. Sector y Diwydiannau Creadigol yw'r un sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru, gan gyflogi dros 24,000 o bobl a chyfrannu tua £465m tuag at economi Cymru. Mae tua 84,000 o bobl yn gweithio o fewn y diwydiannau creadigol yng Nghymru.

Mae'r rhaglen agored yn cynnwys Seminar ar y Celfyddydau, y Diwydiannau Creadigol a'r Gyfraith (18 Hydref) a Brecwast Panel o Arbenigwyr ar Fentergarwch Creadigol (19 Hydref). Am ragor o fanylion ac i archebu eich lle yn y digwyddiadau hyn ewch i creativetracks.org/ visitingarts.org.uk.

Gweler rhestr llawn y dirprwyon Cymreig a rhyngwladol fan hyn.

#creativetracks Cafodd Creative Tracks ei lansio yn 2016 ac mae'n cynnwys rhwydwaith o dros 2,200 o entrepreneuriaid creadigol a diwylliannol, cymdeithasau neu rwydweithiau yn cefnogi diwydiannau creadigol a diwylliant ar hyd a lled y byd. Mae'r prosiect yn cael ei gyd-gyllido gan yr UE a'i gefnogi gan Wallonie Bruxelles International a Shenzhen Design Week.

Kick Start: Yn dilyn y digwyddiad yng Nghaerdydd cynhelir cynhadledd b.creative yn Shanghai ar 15 Tachwedd, fydd yn cynnwys gwobrwyo entrepreneur creadigol ifanc am roi ei syniadau ar arloesedd cymdeithasol ar waith.

creativetracks.org info@creativetracks.org

Mae Visiting Arts yn meithrin dealltwriaeth a chydymdeimlad rhwng diwylliannau drwy raglenni cyfnewid artistig rhyngwladol ac mae'n agor drysau i gyfleoedd ar gyfer artistiaid a busnesau creadigol ar hyd a lled y byd.

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees