Image by/Llun gan Elfen

Cofrestru â’r heddlu

Mae’n ofynnol i rai gwladolion tramor sy’n ymweld â’r DU, gan gynnwys Cymru, am fwy na chwe mis gofrestru â’r heddlu yn yr ardal leol lle y maent yn aros, fel a amodir yn Rheoliadau Mewnfudo’r DU (Cofrestru â’r Heddlu) 1972. Mae’r rheoliadau’n dweud bod angen i unigolyn gofrestru fel arfer os yw ef/hi yn ‘wladolyn tramor perthnasol’. Ceir rhestr o’r gwledydd y mae hyn yn cyfeirio atynt ar wefan Asiantaeth Ffiniau a Mewnfudo.

Mae’n rhaid i wŷr/gwragedd priod a phlant dros 16 y rheini y mae’n ofynnol iddynt gofrestru hefyd gofrestru â’r heddlu.

D.S. Mae gan Swyddogion Mewnfudo a Chlirio Mynediad bŵer disgresiwn i ofyn bod unrhyw ymwelwyr tramor â’r DU, ar wahân i’r unigolion y sonnir amdanynt uchod, yn cofrestru â’r heddlu.

Mae’r canllawiau canlynol yn dod o wefan Asiantaeth Ffiniau (yr IND gynt). Dylech gyfeirio at hon am wybodaeth fanylach.

Esemptiadau rhag Cofrestru â’r Heddlu

Ymwelwyr sy’n ddinasyddion gwledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Gymanwlad (gan gynnwys Tiriogaethau Tramor Prydain).
Ymwelwyr cenedligrwydd deuol sydd â phasbort Prydeinig, neu un o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Gymanwlad.

Gweithdrefnau Cofrestru

Ers Tachwedd 2003 mae’r gofyniad i gofrestru â’r heddlu ar ôl cael mynediad i’r DU wedi’i brintio ar y ddogfennaeth clirio mynediad.
O fewn saith diwrnod ar ôl cyrraedd, mae angen i wladolion tramor perthnasol gofrestru mewn gorsaf heddlu ddynodedig ar gyfer yr ardal lle y maent yn byw, neu os ydynt yn aros yn Llundain, yn Swyddfa Cofnodion Ymwelwyr Tramor. Gellir cael manylion lleoliadau cofrestru eraill, naill ai o Swyddfa Cofnodion Ymwelwyr Tramor ar 020 7230 1208 neu o orsaf heddlu leol.
Bydd angen i ymwelwyr ddod â’u pasbort a/neu eu dogfennau teithio; dau ffotograff sy’n addas i basbort; unrhyw ohebiaeth gan y Swyddfa Gartref a’u Trwydded Waith (os yn berthnasol). Codir ffi i gofrestru â’r heddlu, sef £34 ar hyn o bryd. Nid yw ymwelydd tramor, sydd wedi cofrestru â’r heddlu ac sy’n ymweld â’r DU eto o fewn llai na blwyddyn o’i ymweliad gwreiddiol, yn gorfod talu’r ffi hon eto.
Bydd yr heddlu’n rhoi tystysgrif gofrestru i’r ymwelydd. Os bydd hon yn cael ei cholli neu’i dwyn, bydd angen i’r ymwelydd brynu un newydd gan yr heddlu.
Mae angen i ymwelwyr tramor hysbysu’r heddlu os byddant yn newid cyfeiriad; yn priodi; yn cael pasbort newydd neu os bydd amgylchiadau eu cyflogaeth yn newid. Os bydd ymwelydd yn cael estyniad i’w arhosiad yn y DU, rhaid iddynt adnewyddu eu cofrestriad â’r heddlu. Nid oes ffi am wneud hyn.

Beth sy’n digwydd os nad yw ymwelwyr yn cofrestru?

Mae methu â chofrestru’n drosedd ac mae gan yr heddlu’r hawl i ystyried erlyn. Yn y man cyrraedd, mae angen i Swyddogion Mewnfudo gofnodi’r cyfeiriad yn y DU a roddir ar gerdyn glanio’r ymwelydd ac anfonir y manylion cyswllt hyn ymlaen at yr heddlu.

Beth sy’n digwydd ar ôl i’r ymwelydd ymadael â’r DU?

Fel arfer, mae’r dystysgrif gofrestru’n cael ei thynnu gan Swyddog Mewnfudo wrth i ymwelydd ymadael â’r DU, neu ambell waith gellir ei hanfon i Asiantaeth Ffiniau’r DU. Fel arfer, cedwir y dystysgrif gan yr heddlu am ddwy flynedd.

Gwiriadau’r Swyddfa Cofnodion Troseddol
Os ydych yn mynd i weithio â phlant neu oedolion sy’n agored i niwed, gall yr asiantaeth yn y DU rydych yn gweithio â hi ofyn i chi gael eich gwirio gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol. Gwneir y gwiriadau hyn gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol (un o Asiantaethau Gweithredol y Swyddfa Gartref) i sicrhau’ch bod yn addas i weithio mewn amgylchiadau o’r fath.

Nid oes angen yn gyfreithiol i chi gael eich gwirio; penderfyniad a wneir yn ôl disgresiwn y sefydliad rydych yn gweithio iddo ydyw. Ar hyn o bryd nid yw’r Swyddfa Cofnodion Troseddol yn gwirio cyfeiriadau tramor. Os nad oes cyfeiriad gennych yn y DU ac mae angen i chi gael eich gwirio, dylid derbyn Tystysgrif Ymddygiad Da gan yr heddlu yng ngwlad eich geni yn lle hyn.

Ceir gwybodaeth fanwl ar www.crb.gov.uk neu drwy ffonio’r Swyddfa Cofnodion Troseddol ar 0870 90 90 822.

Cysylltiadau a Gwybodaeth Ddefnyddiol
Mae bosib chwilio am rhanbarthau awdurdodau heddlu gan y Gwsanaeth Heddlu yn y DU. Am fwy o wybodaeth: www.met.police.uk


Practics/EU/Education and Culture

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees