Image by/Llun gan Elfen

Fisau

Dod i weithio yng Nghymru

Os ydych yn dod i weithio yng Nghymru o’r tu allan i’r DU, efallai, er mwyn gwneud hyn, y bydd angen gwneud cais am fisa. Yn yr adran hon, byddwch yn cael hyd i ganllaw sylfaenol i’r rheolau a allai fod yn berthnasol i chi gan ddibynnu ar ble rydych yn dod ohono, pa mor hir yr hoffech aros a beth yr hoffech ei wneud tra byddwch yma.

Beth y bydd angen i chi ei wybod:

· Mae Cymru’n rhan o’r Deyrnas Unedig (y DU) ac mae’n rhannu’r un gofynion mynediad a fisa Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

· ‘Gwladolyn â fisa’ yw rhywun o wlad lle mae angen fisa i ddod i mewn i’r DU.

· ‘Gwladolyn di-fisa’ yw rhywun o wlad lle nad oes angen fisa i ddod i mewn i’r DU.

· ‘Cliriad Mynediad yw caniatâd i ddod i mewn i’r DU.

· Yr ‘Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA)’ yw cymdeithas o wladwriaethau’r UE sy’n caniatáu hawliau cyffredin i’w preswylwyr gan gynnwys hawliau symud a chyflogaeth.

· ‘Tystysgrif Nawdd yw trwydded a godir gan eich cyflogwr yn y DU. Nid eich fisa yw hon. Oni bai eich bod yn dod o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, bydd angen Tystysgrif Nawdd arnoch i weithio yn y DU.

Sut i wneud cais am fisa
Mewn llawer o wledydd, bydd angen i chi wneud cais am eich fisa ar-lein cyn i chi deithio. Wedyn bydd angen wneud apwyntiad yn ystod y broses ar-lein hon i gyflwyno’ch ffurflen wedi’i hargraffu a’i llofnodi’n bersonol yn eich canolfan ceisiadau fisa agosaf. Nid oes cyfleuster i wneud cais ar-lein gan rai gwledydd ac yn yr achosion hyn, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais am fisa gan ei llofnodi a’i chyflwyno’n bersonol mewn canolfan ceisiadau fisa.

Pryd y dylwn i wneud cais?
Rhaid i chi wneud cais am eich fisa 15 diwrnod gwaith fan leiaf cyn bo’i hangen, er mwyn gadael amser i’ch cais gael ei brosesu. Yr adeg gynharaf y gallwch wneud cais am eich fisa yw 3 mis cyn i chi deithio. Does dim gwasanaeth llwybr carlam i fisâu. Fel rhan o’r broses gwneud cais am fisa, bydd angen i chi anfon eich pasbort i Asiantaeth Ffiniau’r DU. Dylech wirio ar wefan Asiantaeth Ffiniau’r DU er mwyn cael gwybod am yr amseroedd proses ar gyfer y wlad lle’r ydych yn gwneud eich cais.

Biometrigau
Bydd pob cais am fisa’n gofyn eich bod yn mynychu’ch canolfan ceisiadau fisa lleol er mwyn cyflwyno’ch manylion biometrigau. Mae hyn yn cynnwys ffotograff digidol a sgan deg bys o’ch dwylo. Ni ellir asesu’ch cais oni fydd y manylion wedi cael eu cyflwyno.

Dod i Gymru o fannau eraill yn Ewrop
Os ydych yn dod i ymweld â Chymru neu i weithio yno fel gwladolyn o wlad Ewropeaidd arall sy’n gorwedd o fewn yr EEA (Yr Ardal Economaidd Ewropeaidd), ni fydd angen i chi wneud cais am fisa. Ardal ddi-fisa yw’r EEA ac mae’n cynnwys y gwledydd canlynol:

 • Awstria
 • Gwlad Belg
 • Cyprus
 • Y Weriniaeth Tsiec
 • Denmarc
 • Estonia
 • Ffindir
 • Ffrainc
 • Yr Almaen
 • Groeg
 • Hwngari
 • Gwlad yr Iâ
 • Gweriniaeth Iwerddon
 • Yr Eidal
 • Latfia
 • Liechtenstein
 • Lithwania
 • Lwcsembwrg
 • Malta
 • Yr Iseldiroedd
 • Norwy
 • Gwlad Pwyl
 • Portiwgal
 • Slofacia
 • Slofenia
 • Sbaen
 • Sweden
 • Y Swistir

Os ydych yn dod i Gymru fel gwladolyn o Fwlgaria neu Romania, fodd bynnag, efallai y bydd angen cerdyn gweithiwr wedi’i dderbyn arnoch. Efallai hefyd y bydd angen trwydded waith er mwyn gwneud cais am gerdyn gweithiwr wedi’i dderbyn. Am wybodaeth bellach ewch at wefan Asiantaeth Ffiniau’r DU.

Gwledydd Di-fisa y tu allan i’r EEA
Ceir gwledydd di-fisa eraill y tu allan i’r EEA gan gynnwys UDA, Awstralia, Japan, Singapôr a Chanada. Ni fydd angen fisa i ddod i ymweld â’r DU neu i weithio yno os ydych yn wladolyn mewn un o’r gwledydd eraill hyn. Fodd bynnag, os byddwch yn dod i mewn fel gweithiwr dros dro am lai na 3 mis i Haen 5 y Categori Creadigol a Chwaraeon, bydd angen Tystysgrif Nawdd o hyd – gweler ein taflen wybodaeth am Dystysgrifau Nawdd.

Dylid nodi – hyd yn oed os oes gennych hawliau preswyl mewn gwlad ddi-fisa, os ydych yn wladolyn o wlad lle mae angen fisa ar ei dinasyddion i ddod i mewn i’r DU, bydd angen fisa arnoch i ddod i mewn i’r DU. Mewn rhai achosion, byddwch yn gallu dod i mewn i’r DU heb fisa (gyda Thystysgrif Nawdd) am hyd at dri mis – dylech wirio gwefan Asiantaeth Ffiniau’r DU ac ateb yr holiadur fisa i benderfynu pa ddogfennau sydd ei hangen arnoch.

Yn dod i Gymru o wlad gwladolyn â fisa
Os ydych yn dod i ymweld â Chymru am unrhyw reswm fel gwladolyn o wlad gwladolyn â fisa bydd yn rhaid i chi gael fisa. Ceir rhestr o wledydd gwladolyn fisa isod:

 • Affghanistan
 • Albania
 • Algeria
 • Angola
 • Armenia
 • Azerbaijan
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Belarwsia
 • Benin
 • Bhutan
 • Bissau
 • Bolifia
 • Bosnia-Herzegovina
 • Burkina Faso
 • Myanmar (Burma)
 • Burundi
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Cape Verde
 • Canolbarth Affrica, Gweriniaeth
 • Chad
 • Tsieina, Gweriniaeth Pobl
 • Colombia
 • Comoros
 • Congo, Gwerin. Ddem.
 • Congo, Gweriniaeth (Congo Brazzaville)
 • Cuba
 • Cyprus, y rhan ogleddol
 • Djibouti
 • Dominica, Gweriniaeth
 • Yr Aifft
 • Guinea Gyhydeddol
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Fiji
 • Macedonia Yr Hen Iwgoslafia gynt
 • Gabon
 • Gambia
 • Georgia
 • Ghana
 • Guinea
 • Guyana
 • Haiti
 • India
 • Indonesia
 • Irac
 • Iran
 • Traeth Ifori
 • Jamaica
 • Iorddonen
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Korea (Gwerin Ddem y Bobl)
 • Kosovo
 • Kuwait
 • Kyrgyzstan
 • Laos
 • Lesotho
 • Libanus
 • Liberia
 • Libya
 • Madagascar
 • Malawi
 • Mali
 • Mauritania
 • Moldova
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Moroco
 • Mozambique
 • Nepal
 • Niger
 • Nigeria
 • Oman
 • Pacistan
 • Yr Awdurdod Palesteinaidd
 • Periw
 • Pilipinas
 • Qatar
 • Rwsia
 • Rwanda
 • Sao Tome & Principe
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Serbia
 • Sierra Leone
 • Somalia
 • De Affrica
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Surinam
 • Swaziland
 • Syria
 • Tajikistan
 • Tanzania
 • Gwlad Thai
 • Togo
 • Tunisia
 • Twrci
 • Turkmenistan
 • Uganda
 • Wcrain
 • Emiradau Arabaidd Unedig
 • Uzbekistan
 • Y Fatican (pasbortau brys a gwasanaeth yn unig)
 • Venezuela
 • Fietnam
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe

Efallai y bydd yn rhaid i chi ddarparu tystiolaeth wrth gyrraedd y gallwch eich cynnal eich hun yn ariannol a’ch bod yn bwriadu gadael y DU o fewn 6 mis. Ceir mwy o wybodaeth yma

Os ydych yn dod i weithio yng Nghymru fel gwladolyn o wlad gwladolyn â fisa, bydd angen fisa arnoch. Hefyd efallai y bydd gofyn Tystysgrif Nawdd gan y sefydliad yn y DU sy’n trefnu’ch ymweliad – gellir cael mwy o wybodaeth am hyn yn ein taflen wybodaeth am Dystysgrifau Nawdd.

Mae Asiantaeth Ffiniau’r DU yn darparu cyngor trwy ei wefan Gwasanaethau Fisâu yma sy’n cynnwys holiadur ar-lein ynglŷn â gwahanol fisâu seiliedig ar bwyntiau, sy’n cael eu rhannu’n ‘haenau’ yn ogystal â chategorïau arbenigol eraill gan gynnwys Fisa i Ddiddanwyr. Bydd yn rhaid i chi benderfynu pa fath o fisa sydd ei hangen arnoch ar sail eich amgylchiadau personol. Mae’r prif gategorïau fisa fel a ganlyn:

Fisa Haen 1 ar gyfer ymwelwyr cyffredinol, entrepreneuriaid a buddsoddwyr
Fisa Haen 2 ar gyfer gweithwyr â chrefft
Fisa Haen 4: Ar gyfer astudio
Fisa Haen 5: Ar gyfer gwaith dros dro
Fisa Ymwelwyr i Ddiddanwyr.

Os ydych yn dod i Gymru i weithio fel ymarferwr diwylliannol, y tebycaf yw y bydd angen i chi wneud cais o dan Haen 5 yn y categori Creadigol a Chwaraeon neu’r Fisa Ymwelwyr i Ddiddanwyr.

Fisâu Haen 5 Creadigol a Chwaraeon

Mae’r fisa hon yn gadael i chi ymgymryd â gwaith cyflogedig dros dro am hyd at 12 mis. Bydd angen i chi wneud cais am Dystysgrif Nawdd trwy’ch noddwr yn y DU cyn i chi wneud cais am eich fisa. Os ydych yn wladolyn di-fisa, gallwch wneud cais am fisa am hyd at dri mis wrth gyrraedd y DU. Os ydych yn wladolyn â fisa, dylech wneud cais am fisa yn ngwlad eich preswyliaeth neu o’ch lleoliad presennol os ydych ar daith.

Daw fisâu Haen 5 o dan y system seiliedig ar bwyntiau a weithredir gan Asiantaeth Ffiniau’r DU. Mae hyn yn golygu y bydd angen i chi sicrhau bod gennych y nifer angenrheidiol o bwyntiau i wneud cais i ddod i mewn i’r DU. Byddwch yn cael hyd i’r gyfrifiannell bwyntiau ar wefan Asiantaeth Ffiniau’r DU.

Os bydd angen ymadael â’r DU a dod yn ôl fel rhan o’ch gwaith, gallwch gael tystysgrif nawdd aml-fynediad gan eich cyflogwr. Fodd bynnag, os byddwch yn ymadael â’r DU a heb dderbyn caniatâd i aros am fwy na 6 mis, byddwch yn colli’r hawl i ddod yn ôl eto. Bydd angen i chi wneud cais eto o dramor.

Ni chewch dderbyn tystysgrif nawdd aml-fynediad os ydych yn dod i’r DU am lai na thri mis ac yn wladolyn di-fisa. Os oes angen i chi ddod i’r DU i ymgymryd ag aml-ymrwymiadau neu berfformiadau, gweler ein taflen wybodaeth am dystysgrifau nawdd.

Gellir cael hyd i wybodaeth bellach yma a cheir hyd i fwy o wybodaeth am y categori Creadigol a Chwaraeon yma.

Fisa Ymwelwyr i Ddiddanwyr

Mae Fisa Ymwelwyr i Ddiddanwyr ar gyfer pobl sy’n dod i Gymru i fynychu neu gymryd rhan mewn digwyddiadau elusennol, cystadlaethau cerdd, clyweliadau, ymddangosiadau cyhoeddus fel grŵp amatur neu i gymryd rhan mewn gwyliau celfyddydau mawr ar restr y gwyliau didrwydded. Gellir cael hyd i’r rhestr yma. Ystyrir ceisiadau am Fisa Ymwelwyr i Ddiddanwyr yn erbyn rhai meini prawf, er enghraifft, a yw’r digwyddiad yn cael ei ariannu gan un o Gynghorau Celfyddydau’r DU neu gorff tebyg.

Os mai gwladolyn â fisa ydych chi, gallwch wneud cais am fisa ymwelwyr i ddiddanwyr yn eich canolfan gwneud cais ar wefan Asiantaeth Ffiniau’r DU cyn i chi ddod i mewn i’r DU. Os mai gwladolyn di-fisa ydych chi, gallwch wneud cais am fisa ymwelwyr i ddiddanwyr wrth gyrraedd ffin y DU os bydd angen un arnoch. Gallwch ateb yr holiadur fisa ar wefan Asiantaeth Ffiniau’r DU i benderfynu a fydd angen fisa arnoch ai peidio.

Bydd yn rhaid i'ch cais fisa gynnwys

· llythyr gwahoddiad gan sefydliad neu drefnydd digwyddiad yn y DU’n cadarnhau eich bod yn mynychu a/neu’n cymryd rhan yn y digwyddiad.

· Cadarnhad ynglŷn â’r costau y bydd y noddwr yn y DU yn eu talu ac a fyddwch chi’n cael eich talu ai peidio.

· Tystiolaeth o’ch amgylchiadau personol ac ariannol yng ngwlad eich preswyliaeth , contract cyflogaeth neu lythyr gan eich cyflogwr er enghraifft yn dweud y cewch ddychwelyd at eich swydd

· Os ydych yn gwneud cais am fisa ymwelwyr hirdymor bydd angen darparu tystiolaeth o’ch hanes teithio blaenorol.

Gallwch wneud cais am fisa ymwelwyr hirdymor i ddiddanwyr os byddwch yn ymweld â’r DU yn aml am gyfnodau byr. Mae’n ddilys am gyfnod o flwyddyn, dwy flynedd neu bum mlynedd. Mae hyn yn gadael i chi aros yn y DU am hyd at 6 mis ar y tro ond rhaid i chi beidio â threulio mwy na 180 o ddiwrnodau yma yn ystod unrhyw gyfnod 12 mis.

Newidiadau yn y rheolau mewnfudo

Cyn 6 Ebrill 2012 ni chaniatâi rheolau mewnfudo'r Swyddfa Gartref i ymwelydd ymgymryd â gweithgareddau busnes neu greadigol a chael tâl. Ond o 6 Ebrill 2012 ymlaen newidia'r Swyddfa Gartref y rheolau i greu categori newydd i nifer bach o weithgareddau penodol a drefnir ymlaen llaw a ganiateir gan adael i'r ymwelydd gael tâl.

Bydd y categori newydd ('gweithgareddau a ganiateir am dâl') yn gymwys ar gyfer grŵp cyfyngedig o fewnfudwyr a wahoddir yma oherwydd eu sgil neu eu harbenigedd penodol. Rhaid i'r mewnfudwr brofi bod ganddo wahoddiad swyddogol i ymgymryd â'r gweithgaredd a'i fod wedi'i gysylltu â'u harbenigedd, eu cymwysterau neu eu swydd llawn amser dramor. Ymhlith y gweithgareddau a ganiateir mae:

 • artistiaid, difyrwyr neu chwaraewyr proffesiynol sy'n ymgymryd â gweithgaredd cysylltiedig â'u prif swydd (e.e. artistiaid sy'n arddangos a gwerthu eu gwaith; awduron sy'n llofnodi eu llyfrau; difyrwyr sy'n perfformio unwaith neu mewn cyfres fer a chwaraewyr sy'n sylwebu).
 • Gweithwyr proffesiynol a wahoddir gan sefydliad Prydeinig ym maes addysg uwch, ymchwil neu'r celfyddydau i draddodi cyfres fer o ddarlithiau am dâl yn eu maes arbenigol a hwythau'n ddarlithwyr sy'n ymweld.
 • Arholwyr/aseswyr a wahoddir i fod yn rhan o banel dewis neu gadeirio un yn rhan o brosesau gwerthuso ansawdd y sefydliad.

Trosolwg:

 • Un mis a ganiateir i ddod yma: gwahoddir i ymgymryd â gweithgareddau am dâl a drefnwyd ymlaen llaw a ganiateir yn y cyfnod hwn
 • Ni raid wrth nawdd ffurfiol
 • Rhaid profi bod gwahoddiad a'i fod yn gysylltiedig ag arbenigedd/cymwysterau/prif swydd yr unigolyn
 • Rhaid i wladolion â fisa gynnig am ganiatâd i ddod i mewn (rhoddir fisa dod i mewn unwaith)
 • Ni chaniateir newid categori neu ofyn am estyniad ar ôl cyrraedd y wlad
 • Rhaid bod yn ymwelydd go iawn â'r bwriad o ymadael ar ôl bod yma am fis

Am wybodaeth bellach, ewch i:

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2012/march/43-changes-rules

Prif wefan y Swyddfa Gartref:

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/

Practics/EU/Education and Culture

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees