Image by/Llun gan Elfen

Yswiriant

Yswiriant personol, meddygol a theithio

Mae yswiriant personol, meddygol a theithio yn agweddau pwysig y dylai artistiaid gwadd eu hystyried a’u trefnu cyn cyrraedd y DU. Os bydd yr artist neu’r grŵp yn cludo celfi/setiau/gwisgoedd ac yn y blaen, dylid hefyd yswirio’r eitemau hyn. Dylai’r cynhyrchydd hefyd sicrhau bod pob artist yn cael ei gynnwys gan yswiriant y ganolfan lle y bydd yn perfformio (e.e. yswiriant atebolrwydd mewn theatr). Mae rhai ffurfiau ar yswiriant yn orfodol i gyflogwyr.


Ar gyfer canolfannau yn y DU


Atebolrwydd Cyflogwyr - gofyniad cyfreithiol i bob cyflogwr yn y DU i ddiogelu rhag atebolrwydd o ran anaf, afiechyd neu farwolaeth eu cyflogeion yn y gweithle.


Atebolrwydd Cyhoeddus - yn diogelu cyflogwyr rhag atebolrwydd ar gyfer marwolaeth neu anaf i un o’r cyhoedd neu ddifrod i’w heiddo yn y gweithle cyhoeddus (h.y. mewn theatr/canolfan gyngherddau).

Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith - Gweler Health & Safety Regulation: A Short Guide ar http://hse.gov.uk/pubns/hsc13.pdf

Adeiladau a Chynnwys - Aseswch ymlaen llaw gyfanswm gwerth y celfi/set/offerynnau a ddefnyddir, a sicrhewch fod y gwaith yn cael ei gynnwys gan bolisi’ch sefydliad. Sicrhewch a yw’r artist yn trefnu yswiriant personol ar gyfer eu celfi/set/offerynnau.

Lladrad a Difrod - Edrychwch i weld a yw’r rhain wedi’u cynnwys yn eich yswiriant cynnwys.

Nwyddau ar Daith - I yswirio symud celfi/setiau/gwisgoedd, cyfarpar, offerynnau a nwyddau eraill rhwng canolfannau. Trefnir hyn gan yr hyrwyddwr/canolfan groesawu a’r perfformiwr/perfformwyr neu ryngddynt, gan ddibynnu ar bwy sy’n gyfrifol am gludo’r nwyddau i’r DU. Os mai’r artist ei hun a fydd yn cludo’r nwyddau, dylent sicrhau bod y nwyddau wedi’u hyswirio yn erbyn difrod. Yn gyffredinol, mae gan gwmnïau cludo yswiriant cwmni i gynnwys nwyddau a drafodir ganddynt - dylid cadarnhau hyn gyda nhw.

I artistiaid


Yswiriant Meddygol - rhaid i ymwelwyr ehangu’r UE a thramor (nad ydynt yn byw yn y DU fel arfer) dalu am driniaeth y GIG mewn ysbyty ac eithrio:

pobl sy’n dod i’r DU am gyflogaeth;
gwladolion yr Ardal Economaidd Ewropeaidd;
gwladolion gwledydd y mae gan y DU gytundebau cilyddol â nhw
Gweler manylion ar adran Ymwelwyr Tramor gwefan yr Adran Iechyd ar:
http://www.dh.gov.uk/en/Healthcare/Entitlementsandcharges/OverseasVisitors/index.htm.
Mae’r Adran Iechyd yn cyhoeddi llyfryn sy’n amlinellu’r holl esemptiadau rhag costau’r GIG ar:
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/index.htm.

Mae Cymdeithas Yswirwyr Prydain (ABI) yn darparu cyngor ar yswiriant personol, meddygol ac iechyd yn yr adran wybodaeth ar ei gwefan www.abi.org.uk.


Yswiriant teithio - gweler ABI ar www.abi.org.uk
Grŵp Yswiriant Teithio Ewrop www.eti-group.biz
Sefydliad Gwybodaeth am Yswiriant www.iii.org

Atebolrwydd Cyhoeddus - Mae’n bwysig ystyried hwn, yn arbennig os byddwch yn cyfranogi mewn gweithdai, preswyliadau, perfformiadau a digwyddiadau eraill sy’n cynnwys gweithio â’r cyhoedd mewn canolfan neu oriel. (Efallai y darperir hwn eisoes gan y ganolfan).

Nwyddau ar daith - Fel uchod

Gweler Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain www.biba.org.uk i chwilio am froceriaid yn y DU sy’n delio ag yswiriant ar gyfer gwaith celf. Hefyd, mae gan Sefydliad Gwybodaeth am Yswiriant chwilotwr ar www.iii.org i leoli yswirwyr dramor.

Sefydliadau Defnyddiol

Cymdeithas Yswirwyr Prydain: www.abi.org.uk
Ffôn: 020 7600 3333
E-bost: info@abi.org.uk
Mae gan y wefan wybodaeth helaeth am bob ffurf ar yswiriant. Mae hefyd yn cynnwys taflenni gwybodaeth ar bob math o yswiriant ar gyfer defnyddwyr a busnesau bach.

Y Sefydliad Gwybodaeth am Yswiriant: www.iii.org
E-bost: info@iii.org
Mae’r wefan hon yn cynnwys cyfeiriadur cymdeithasau yswiriant rhyngwladol.

Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch: www.hse.gov.uk
Ffôn: H & S Infoline: 0845 345 0055
E-bost: hse.inforline@natbrit.com
Manylion am reoliadau gorfodol i gyflogwyr a thaflenni gwybodaeth ddefnyddiol.

Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid yr Adran Iechyd: www.dh.gov.uk
Ffôn: 020 7210 4850
Mae llinellau’n agored rhwng 09:00 a 17:00, ddydd Llun i ddydd Gwener
E-bost: dhmail@dh.gsi.gov.uk


Taflenni Gwybodaeth Cyngor Celfyddydau Lloegr:
www.artscouncil.org.uk/publications/
neu
http://www.artscouncil.org.uk/documents/information/Insurance_php6Lpw5a.doc
Ffôn: 0845 300 6200
E-bost: enquiries@artscouncil.org.uk
Mae'r wefan yma yn ffynhonnell defnyddiol am wybodaeth cyffredinnol, gan gynnwys amrywiaeth o gyngor ar yswiriant ar gyfer mudiadau celfyddydol ac artistiaid gan Cyngor Celfyddydadau Lloegr.


Practics/EU/Education and Culture

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees