Image by/Llun gan Elfen

Trefniadau Cludo

Cludo Cyfarpar a thrwyddedau ATA

Mae cludo setiau, celfi a chyfarpar arall yn gofyn am gryn dipyn o gynllunio. Gall trefniadau cludo fod yn gymhleth gan alw am ymwybyddiaeth o ddogfennaeth y tollau a rheoliadau rhyngwladol sy’n rheoli symudiad rhai eitemau a deunyddiau. Gall fod yn ddoeth i hyrwyddwyr sydd heb lawer o brofiad ystyried defnyddio gwasanaethau asiant cludo sydd ag enw da a all reoli’r trefniadau angenrheidiol ar gyfer symud eitemau’n llwyddiannus. Gallai aelodau cwmni/grŵp hefyd ystyried cludo popeth eu hunain neu ddod o hyd i nwyddau’n lleol.

Cymdeithas Cludo Nwyddau Rhyngwladol Prydain (BIFA) yw’r prif gorff sy’n cynrychioli diwydiant gwasanaethau cludo nwyddau rhyngwladol y DU ac mae’n gallu darparu gwybodaeth bellach: www.bifa.org

Mae asiantwyr cludo’n amrywio rhwng:

Cwmnïau cludo nwyddau amlwladol sy’n cludo nwyddau gwaith trwm neu ddiwydiannol;
Cludwyr lleol neu amlwladol sy’n cludo nwyddau cyffredinol e.e. dodrefn, at fudo domestig neu gorfforaethol;
Arbenigwyr cludo celf gain.

Aseswch lefel y gwasanaethau sydd ei hangen arnoch.

Detholiad o sefydliadau cludo nwyddau rhyngwladol:

ABP (Cymdeithas Porthladdoedd Prydain) - Ceir dolenni â phorthladdoedd a’u gwasanaethau yn y DU ar ei wefan.
EFFA (Cymdeithas Anfonwyr Nwyddau Ewrop)
DFT (Yr Adran Drafnidiaeth)
Swyddfa Datblygu Morol Iwerddon - Gweler y Cyfeiriadur Cludo am gysylltiadau
FIATA (Ffederasiwn Rhyngwladol Cymdeithasau Anfonwyr Nwyddau) Sefydliad anllywodraethol sy’n cynrychioli cwmnïau anfon a logisteg.
IATA (Cymdeithas Cludiant Awyr Rhyngwladol)
IMO (Sefydliad Rhyngwladol y Môr)
AMSA (Cymdeithas Cludo a Storio America)
PAIMA (Cymdeithas Cludwyr Rhyngwladol Holl Americanaidd)
LACMA (Cymdeithas Cludwyr Rhyngwladol Lladin Americanaidd a Charibïaidd)

Trwyddedau ATA

Dogfen dollau ryngwladol yw trwydded ATA (Trwydded Mynediad Dros Dro) a ddefnyddir i gludo nwyddau dros dro rhwng gwledydd sydd wedi arwyddo’r Confensiwn ATA neu Gonfensiwn Istanbwl. Dylid bob amser fwriadu dychwelyd y nwyddau i wlad eu tarddiad. Ni ddylid prosesu’r nwyddau na’u trwsio ar wahân i’r cynnal a chadw rheolaidd sy’n angenrheidiol i’w cadw yn y cyflwr roeddent ynddo wrth gael eu mewnforio.

Categorïau o nwyddau a gynhwysir:

Samplau Masnachol
Cyfarpar Proffesiynol
Ffeiriau/Arddangosfeydd Masnach Rhyngwladol
Rhaid i gwmnïau sy’n gwneud cais gyflwyno gwarant i ni a ryddheir ar ôl dychwelyd prawf y tollau bod y nwyddau wedi’u hailfewnfudo i’r Gymuned Economaidd Ewropeaidd. Mae’r warant yn amrywio gan ddibynnu ar y math o nwyddau a’r gwledydd a ymwelir â nhw.

Llyfryn talebau a gydnabyddir yn rhyngwladol yw’r drwydded sy’n cymryd lle datganiadau arferol Tollau Tramor a Chartref. Mae’n gweithredu fel pasbort a gyflwynir ym mhob safle tollau y bydd y nwyddau yn pasio drwyddo. Gall symleiddio trefniadau ar gyfer eitemau sydd wedi’u mewnforio neu’u hallforio dros dro gan helpu lliniaru anawsterau sy’n codi o rwystrau ieithyddol a dogfennaeth Tollau anghyfarwydd rhwng gwledydd.

Mae trwydded:

1. Yn gallu cynnwys unrhyw nifer o dalebau i ganiatáu i eitemau symud rhwng sawl gwlad neu ar gyfer teithiau amryfal a wneir gan ddefnyddio un drwydded. Ar bob taleb ceir ‘rhestr gyffredinol’ o eitemau y mae’n eu cynnwys - h.y. disgrifiad o bob eitem a gynhwysir gan y drwydded.
2. Yn ddilys am un flwyddyn fan bellaf o ddyddiad ei chyhoeddi - bydd rhai gwledydd yn cyhoeddi neu’n derbyn trwydded arall sy’n estyn y cyfnod dilysrwydd i ddwy flynedd fan bellaf;
3. Yn cael ei chyhoeddi gan y Siambrau Masnach neu’r hyn sy’n cyfateb mewn gwlad benodol. Byddai angen i’r cwmni/artist tramor gysylltu â’r swyddfa agosaf yn y wlad lle y maent yn byw. Yn aml mae ffi am gyhoeddi trwydded. Gall Siambr Fasnach leol ddweud wrthych a ellir cyhoeddi Trwydded ATA am eich allforyn dros dro arfaethedig a hefyd ddarparu cyngor ar reoliadau penodol ynglŷn â defnyddio trwydded dramor.

Ceir gwybodaeth bellach am gyhoeddi trwyddedau yn y DU a manylion cyswllt Siambrau Masnach rhyngwladol gan:

Siambr Fasnach a Diwydiant Llundain
Export Documents - Carnets
33 Queen Street
Llundain
EC4R 1AP
Ffôn: 020 7248 4444
Ffacs: 020 7203 1921
E-bost: lc@londonchamber.co.uk
www.londonchamber.co.uk

Eitemau o Wledydd y Gymuned Ewropeaidd

Nid oes angen trwydded ar gyfer nwyddau sy’n tarddu yn yr GE a fewnforir i’r DU dros dro o Aelod-Wladwriaethau eraill y GE, neu ar gyfer nwyddau a fewnforir o’r tu allan i’r GE sy’n cael eu cylchredeg yn ddi-doll:

pan gydymffurfir â’r holl ffurfioldebau mewnforio;
pan fydd yr holl dollau a threthi mewnforio a chostau cyfatebol taladwy wedi’u talu a heb gael eu had-dalu’n llawn neu’n rhannol.

Defnyddio trwydded

Rhoddir trwydded i’r deiliad a enwir ar y clawr blaen. Caiff gael ei defnyddio gan y deiliaid neu gan gynrychiolydd arall a enwir. Ni raid mai perchennog gwreiddiol y nwyddau yw deiliad y drwydded ond y deiliad sy’n gyfrifol am dalu unrhyw dreth neu ffioedd tollau perthnasol a godir. Maent yn gyfrifol am sicrhau bod pob taleb yn cael ei harnodi ym mhob safle mynediad/ymadael y Tollau.

Fel arfer os bydd artist/cwmni theatr nad yw yn y GE yn trefnu bod cwmni cludo nwyddau yn dod â gwaith i’r DU, bydd yr asiant yn cael trwydded ac enwir aelod o’u staff fel cynrychiolydd.

Rhaid cyflwyno’r drwydded i’r Tollau gyda’r daleb fewnforio, allforio neu dramwy perthnasol. Bob tro y cyflwynir trwydded i’r Tollau a chwblheir datganiad ar y daleb bydd y Tollau’n gwirio ac yn arnodi bod y gweithdrefnau cywir wedi’u dilyn a bod yr eitemau gwreiddiol yn bresennol. Os nad yw adrannau’r daleb wedi’u prosesu’n gywir neu os ydynt heb eu harnodi, neu os yw unrhyw un o’r eitemau a ddatganwyd ar y drwydded yn wreiddiol ar goll, gall deiliad y drwydded fod yn agored i dreth ac unrhyw ffioedd mewnforio a godir gan y Tollau.
Ni ellir defnyddio trwyddedau ar gyfer unrhyw eitemau a anfonir trwy’r post.

Ceir gwybodaeth bellach am drwyddedau gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi mewnNotice 104 ATA & CPD Carnets . Mae’r wefan hon yn cynnwys manylion Siambrau Masnach eraill yn y DU.

Cynghorion ynglŷn â chwblhau a defnyddio trwyddedau ATA

Os nad yw Trwydded ATA yn cael ei chyflwyno a’i harnodi ym mhob safle mynediad/ymadael y Tollau, gall y Tollau gipio’r nwyddau neu fynnu taliad a fydd yn gohirio mynediad yr eitemau i’r DU.
Os na chwblheir trwydded ATA yn ddigonol, gall swyddogion y Tollau wrthod mynediad i’r eitemau y gellir eu hatal tra bydd datganiad tollau arferol neu drwydded newydd yn cael eu cyhoeddi. Os yw disgrifiad y nwyddau’n annigonol ac nad yw’r Tollau’n gallu eu hadnabod yn rhwydd, gellir gwrthod y drwydded a/neu godi tâl treth. Gwnewch lungopïau a thynnwch ffotograffau o bob eitem a restrir ar y drwydded i gyflymu eu hadnabod yn y Tollau.
Efallai y bydd angen darparu cyfieithiad Saesneg o’r drwydded.
Nid yw safleoedd tollau yn cael eu staffio 24 awr y dydd ac yn aml nid dros y penwythnosau. Gall gymryd hyd at wythnos i drwydded glirio’r Tollau. Dylech ddarganfod ymlaen llaw a fydd swyddfa berthnasol y Tollau yn y porthladd mynediad yn cael ei staffio ar y dyddiad pan fydd yr eitem/au yn cyrraedd y DU. Cysylltwch â Gwasanaeth Cyngor Cenedlaethol Tollau Tramor a Chartref ar 0845 010 9000 ynglŷn â manylion am swyddfeydd y Tollau.
Unwaith i drwydded gael ei chyhoeddi ni ellir ychwanegu eitemau eraill ati. Os ydych am fewnforio neu allforio unrhyw eitemau ychwanegol, bydd angen i chi wneud cais am drwydded ar wahân.
Os bydd artist yn dod ag ychydig eitemau’n unig, ni fydd trwydded yn angenrheidiol oherwydd y derbynnir mai eiddo personol y perfformiwr yw’r rhain. Dylai’r artist gysylltu â swyddfa leol cwmni cludiant awyr rhyngwladol am wybodaeth bellach.
Gellir cludo meintiau eithaf mawr ar ffurf paciau dros ben ond eto o fewn trwydded lawn, ond fel arfer mae’r costau’n uchel. Dylai’r artist(iaid) gysylltu â’r cwmni hedfan am wybodaeth bellach.

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi
National Carnet Unit
1st Floor
Queens Dock
Lerpwl
L74 4AG
Ffôn: 0151 703 1368
Ffacs: 0151 703 1371
www.hmce.gov.uk


Practics/EU/Education and Culture

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees