Image by/Llun gan Elfen

Gwahodd Artistiaid i Gymru

Cynllunio taith

Mae trefnu taith yn cynnwys cynllunio dwys o flaen llaw a ellir gymeryd hyd at un flwyddyn yn dibynnu ar maint a raddfa'r cynhyrchiad ac y niferoedd o'r artistiaid sydd yn cymeryd rhan. Mae'r rhestr wirio canlynol yn tybio bod y lleoliad a'r dyddiadau wedi'w penderfynnu.

Rhestr gyfeirio ar gyfer Gwahodd Artistiaid o Dramor

1. Cyllideb: Pennwch eich cyllideb gan gadarnhau unrhyw gyllid neu grantiau allanol. Dylech gynnwys costau ar gyfer lwfansau beunyddiol artistiaid; comisiynau artistiaid; treuliau teithio a llety; trwyddedau gwaith a fisâu; cofrestru â’r heddlu; yswiriant; cludo a chronfeydd argyfwng wrth gefn.

2. Trwydded Waith: Mae Trwyddedau Gwaith y DU (WPUK) yn cynghori na ddylid gwneud ceisiadau’n gynt na chwe mis cyn y dyddiad mynediad arfaethedig i Gymru ac i’r DU. D.S. Ni ellir rhoi fisa oni cheir trwydded waith.

3. Dogfennaeth Artistiaid: Sicrhewch eu bod yn ymwybodol o’r weithdrefn a’r amser sydd ei angen i gael fisâu/cliriad mynediad a bod ganddynt basbort dilys gyda dyddiad dod i ben ar ôl y dyddiad dychwelyd arfaethedig. Mae’n bwysig gwirio eu statws pasbort a fisa fel y gellir gwneud ceisiadau ymlaen llaw os bydd angen.

4. Treth: gwiriwch statws treth yr artist ac unrhyw lwfansau treth cymwys. Cysylltwch â’ch swyddfa dreth leol am gyngor.

5. Yswiriant: Trefnwch yswiriant os bydd angen e.e. teithio, atebolrwydd cyhoeddus neu feddygol.

6. Gwaith Artistiaid: Os ydych yn bwriadu comisiynu neu ddangos gwaith newydd, cadarnhewch â’r artist beth y mae’n bwriadu ei ddatblygu. Ystyriwch y thema; maint a graddfa’r gwaith; hyd y perfformiad ac amcan pryd y cwblheir y gwaith, fel y byddwch yn gwybod beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn llunio manylion y perfformiad yn derfynol.

7. Llythyr a Chontract Artistiaid: Estynnwch wahoddiad i’r artist/cwmni trwy lythyr, gan gynnwys contract sy’n amlinellu cyfrifoldebau’r ganolfan/hyrwyddwr a’r artist. Os bydd yn rhaid i’r artist wneud cais am fisa neu gliriad mynediad, mae’n ddoeth anfon/ffacsio copïau o’ch llythyr gwahodd i Lysgenhadaeth neu Genhadaeth Brydeinig berthnasol gyda llythyr sy’n egluro y byddant yn gwneud cais am fisa.

8. Anghenion Artistiaid: Gwiriwch a oes gan yr artist anghenion diwylliannol, crefyddol, dietegol neu eraill. Gall hyn effeithio ar ddewis llety, h.y. un rhyw’n unig; mynediad i gyfleusterau addoli ac ardal goginio addas er mwyn paratoi, e.e. bwyd llysieuol, halal neu gosher.

9. Trefniadau teithio: Os yn berthnasol gwnewch drefniadau teithio’r artistiaid gan gynnwys teithio i/o feysydd awyr. Cadarnhewch y manylion teithio â’r artist, e.e. amserau hedfan a’r maes awyr, porthladd neu orsaf mynediad cywir. Yn ddelfrydol, dylech chi neu gydweithiwr drefnu cwrdd â nhw wrth iddynt gyrraedd gan eu hebrwng wrth iddynt ymadael â’r DU.

10. Cofrestru â’r Heddlu: Os bydd angen gwiriwch le y bydd rhaid i’r artist gofrestru.

11. Bywgraffiad: Casglwch wybodaeth fywgraffiadol am yr artist/cwmni e.e. datganiad yr artist, gwybodaeth am yr artistiaid/cwmni, gan gynnwys gwaith yn y gorffennol, delweddau o berfformiadau blaenorol a chytundebau hawlfraint ar gyfer cyhoeddusrwydd yn y wasg, rhaglenni neu ynglŷn â digwyddiadau.

12. Cyfieithiadau: gwiriwch a fydd angen trefnu cyfieithydd neu wasanaethau cyfieithu er mwyn cydweithio â’r artist tra bydd yng Nghymru neu i gyhoeddi deunydd perfformio ymlaen llaw.

13. Llysgenadaethau: Rhowch wybod i’r swyddog diwylliannol yn y llysgenhadaeth neu’r swyddfa is-gennad berthnasol yn y DU am yr arddangosfa, gan fod llawer o lysgenadaethau’n cyhoeddi cylchlythyrau am ddigwyddiadau mewn gwledydd penodol, sy’n ddefnyddiol o ran cyhoeddusrwydd. Gwelwch yn ‘Links’ yn www.fco.gov.uk.

Y cynllun teithio cymunedol yng Nghymru

Hwyrach y bydd cwmnïau celfyddydau perfformio rhyngwladol sy’n dymuno teithio yng Nghymru am ystyried cynllun Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru fel opsiwn. Mae cynllun Noson Allan yn gweithio gyda chanolfannau bychain megis neuaddau pentref neu neuaddau cymunedol – nifer ohonynt gyda chyfleusterau cyfyngedig (hwyrach heb dechnegwyr, ystafelloedd newid pwrpasol, system sain neu oleuadau). Rheolir nifer o’r neuaddau hyn gan grwpiau o wirfoddolwyr sydd o bryd i’w gilydd yn trefnu sioeau ar gyfer eu cymunedau. Yn ystod 2009/10 trefnwyd 588 o berfformiadau gan fwy na 300 o wahanol grwpiau ar draws Cymru trwy gyfrwng y cynllun, gan gynnwys theatr, dawns, cerddoriaeth – o gerddoriaeth werin i jas ac opera, pypedwaith a syrcas.

Os oes gennych sioe sy’n hunan-gynhaliol ac yn ffitio canolfannau bychain, cysylltwch â swyddfa Noson Allan gan roi manylion megis dyddiadau’r daith, y costau a’r cynhyrchiad. Ni ellir gwarantu y byddwch yn cael eich llogi gan fod y neuaddau cymunedol yn dewis pa gynnyrch i’w logi ond maent yn hapus i drafod a gweld os oes galw am yr hyn a gynigir.


Practics/EU/Education and Culture

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees