Elfen/Dewi Glyn Jones

Rhwydweithiau i ymuno â nhw

Mae’r casgliad uchod yn cynnwys nifer o sefydliadau sydd wedi eu labelu’n glir ac sy’n dangos pa sefydliadau yn eu priod feysydd y gallwch ymuno â nhw. Er enghraifft, gall unrhyw adran addysg mewn cwmni opera neu gwmni dawns ymuno â RESEO; gall unrhyw gerddorfa ieuenctid ymuno â EAYO, a gall unrhyw awdurdod lleol anfon ei swyddogion celfyddydau i Les Rencontres. Dylai’r rhai hynny sydd â diddordeb mewn ymuno â sefydliadau penodol o’r fath gyfeirio at y gwefannau unigol am gyfarwyddyd.

Bydd unigolion proffesiynol eisoes wedi eu cynrychioli ar lawer o’r rhwydweithiau. Er enghraifft, bydd unrhyw aelod o’r Gymdeithas Awduron (Society of Authors) yng ngwledydd Prydain yn cael eu cynnwys yn yr European Writers Congress a CISAC. Bydd unrhyw amgueddfa sy’n aelod o’r Museums Association yn cael ei chynrychioli ar NEMO. Bydd unrhyw reolwr theatr sy’n aelod o’r Theatrical Management Association neu unrhyw reolwr cerddorfa sy’n aelod o’r Association of British Orchestras yn cael eu cynnwys yn PEARLE.

Yma ceir manylion rhai o’r rhwydweithiau hynny y gellir ymuno â nhw yn uniongyrchol, fel unigolion neu fel sefydliadau heb aelodaeth (h.y. cwmnïau, grwpiau celfyddydol annibynnol a.y.y.b.)

International Network for Cultural Diversity (INCD) – mae INCD wedi ei leoli yn Toronto ac erbyn hyn mae’n datblygu i fod yn gefnogwr gweithgar a llafar i’r diwylliannau hynny ac i’r agweddau ar ddiwylliant (megis ieithioedd lleiafrifol, crefftau, diwydiannau ffilm bychain, arddulliau cerddorol) yr ystyrir eu bod mewn perygl o homogeneiddio. Gall sefydliadau ac unigolion ymuno. O gyfranogi, yr agwedd sy’n rhoi’r boddhad mwyaf yw’r ystod eang o bobl a thiriogaethau a gynrychiolir.
www.incd.net

International Society for the Performing Arts (ISPA) – Wedi ei sefydlu fwy na thrigain mlynedd yn ôl, rhwydwaith i reolwyr y celfyddydau yw ISPA ac mae’r pynciau a drafodir gan y rhwydwaith yn adlewyrchu hynny. Mae ISPA yn gweithredu ledled y byd ac mae iddo adran Ewropeaidd. Mae’n gorff defnyddiol iawn yn nhermau hwyluso cysylltiadau proffesiynol. Mae’n agored i’r holl sefydliadau ac unigolion o fewn ei sector.
www.ispa.org

Culture Action Europe – Fel y nodwyd uchod, mae CAE erbyn hyn yn brif fecanwaith Brwsel ar gyfer cysylltu â sefydliadau celfyddydau sy’n awyddus i fonitro a dylanwadu ar yr Undeb Ewropeaidd a sefydliadau Cyngor Ewrop. Mae yna sawl categori o aelodaeth yn seiliedig ar y math o sefydliad a throsiant sy’n penderfynu ar yr hawliau pleidleisio ar rai materion yn y cynulliad blynyddol. Bydd nifer o bobl eisoes yn gysylltiedig â CAE mewn theori, ond mae aelodaeth uniongyrchol yn ddull llawer effeithiolach o gysylltu â phrosesau’r Undeb Ewropeaidd a Chyngor Ewrop.
www.cultureactioneurope.org

European Festivals Association (EFA) – bu EFA mewn bodolaeth dros fwy na 50 mlynedd. Bu nifer o wyliau Prydeinig yn manteisio ar eu cyd-aelodaeth o’r British Arts Festivals Association. Dros y blynyddoedd diwethaf bu peth llacio ar ei reolau sy’n golygu ei fod wedi symud y tu hwnt i wyliau cerddoriaeth glasurol. Gall EFA fod yn ddull defnyddiol iawn o drafod prosiectau artistig rhwng cyfarwyddwyr gwyliau ac mae ei swyddfa yn un o’r rhai mwyaf gweithgar yn y sector. Mae’r rhwydwaith wedi ei leoli yn Gent a Brwsel, lle mae’n cartrefu’r European House of Culture yng Nghanolfan Gelfyddydau Flagey.
www.efa-aef.eu

European League of Institutes of the Arts (ELIA) – Wedi ei leoli yn Amsterdam, mae gan ELIA aelodaeth anferth – dros 800 o golegau, adrannau celfyddydau prifysgolion a phob amrywiad arall – sy’n golygu bod ganddo ddigon o rym i ymgymryd â phrosiectau sylweddol a digon o ddylanwad i fod yn llais cryf dros addysg yn y celfyddydau. Mae nifer o sefydliadau Cymreig eisoes yn aelodau. Er nad oes yna gategori swyddogol ar gyfer aelodaeth i unigolion, i bob pwrpas mae’n gorff cynhwysol iawn. Fe’i hargymhellir yn fawr.
www.elia-artschools.org

Europa Nostra – Mae Europa Nostra yn fwy na deugain oed. Wedi ei leoli yn The Hague, ystyria ei hun fel ‘llais y gymdeithas sifil Ewropeaidd sy’n ofalus o’r dreftadaeth ddiwylliannol’. Gall unrhyw bobl broffesiynol a gwirfoddolwyr ym maes treftadaeth, cymdeithasau, rhwydweithiau a ffederasiynau, sefydliadau, awdurdodau ac asiantaethau cyhoeddus, amgueddfeydd, ysgolion a phrifysgolion, corfforaethau a busnesau ymaelodi. Er bod y dreftadaeth naturiol yn bwysig, rhoddir y pwyslais mwyaf ar y dreftadaeth ddiwylliannol yn hytrach nag ar elfennau amgylcheddol. Dros y blynyddoedd diwethaf bu Europa Nostra yn ymledu ei faint a’i sgôp yn sylweddol ac mae ei ddylanwad ar y sefydliadau Ewropeaidd yn golygu ei fod yn rhwydwaith na ddylai neb yn y rhan dreftadaeth o ddiwylliant yn Ewrop ei anwybyddu.
www.europanostra.org

International Network for the Contemporary Performing Arts (IETM) – Rhwydwaith llwyddiannus arall sy’n hysbysebu ei hun fel rhwydwaith sy’n gyswllt rhwng pobl o bob math ym maes theatr a dawns; bu’n gyfrifol am nifer o gydweithrediadau effeithiol ar gyrion ei agenda ffurfiol. Llwyddodd i drefnu cyfarfodydd rhanbarthol a chyfarfodydd ar bynciau penodol ochr yn ochr â chynadleddau blynyddol a rhoes hyn gryn fywiogrwydd iddo. Dyma rwydwaith pwysig i unrhyw berson proffesiynol cymwys sy’n awyddus i sefydlu cysylltiadau y tu hwnt i Brydain, yn arbennig o ystyried bod ei aelodaeth ar gyfer unigolion yn ogystal â sefydliadau.
www.ietm.org

International Festivals and Events Association Europe – Mae adran Ewropeaidd IFEA yn sefydliad llawer ehangach nag EFA. Mae’n agored i drefnwyr cyhoeddus a phreifat, swyddogion dinesig, rheolwyr gwyliau a swyddogion marchnata, sefydliadau twristaidd, rheolwyr canolfannau, cyflenwyr, ymchwilwyr academaidd a llawer o rai eraill. Mae IFEA hefyd yn agored i fyfyrwyr sy’n anelu at ddilyn gyrfa mewn rheoli digwyddiadau cyhoeddus.
www.ifeaeurope.com

Lab for Culture
Mae Lab for Culture yn llwyfan rhwydweithio ar gyfer gwybodaeth am gelfyddydau a diwylliant Ewrop. Mae’n gweithio gydag artistiaid, sefydliadau a rhwydweithiau celfyddydol a diwylliannol a chynulleidfaoedd mewn 50 o wledydd yn Ewrop, yn ogystal â chynnig llwyfan ar gyfer cydweithio diwylliannol rhwng Ewrop a gweddill y byd.
http://www.labforculture.org

Practics/EU/Education and Culture

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees