Eddie Ladd, Caitlin

Canllawiau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol


Pwrpas y gronfa

Pwrpas y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yw annog ymarferwyr proffesiynol yng nghelfyddydau Cymru a sefydliadau celfyddydol i ddatblygu eu harfer yn rhyngwladol, codi proffil celfyddydau Cymru dramor a chryfhau ymgysylltiad artistig rhyngwladol o fewn Cymru.

Bydd y gronfa'n cefnogi ymweliadau tramor a anelir at ddatblygu gwaith rhyngwladol (yng Nghymru a thramor) a chyflwyno a darparu gweithgarwch celfyddydol y tu allan i Brydain. Mae grantiau ar gael yn bennaf tuag at gostau teithio a llety, er yr ystyrir hefyd gostau sy'n gysylltiedig â darparu gweithgarwch y prosiect.

Mae'r cynllun yn gystadleuol ac uchafswm y grant yw £5,000. Bydd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn ystyried lefel y grant y gofynnir amdano a gwneir penderfyniad ar sail ar y blaenoriaethau a'r meini prawf isod, ynghyd â lefel yr arian sydd ar gael.


Bod yn gymwys

Mae'r gronfa'n agored i artistiaid proffesiynol a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru.

Blaenoriaethau'r gronfa

 • Artistiaid sydd am gyflwyno gwaith mewn lleoliadau, digwyddiadau, llwyfannau a chyfleoedd arddangos sydd o bwys rhyngwladol lle na all yr artist, y cwmni neu'r cyflwynydd tramor dalu'n llawn am y costau
 • Prosiectau cydweithiol gydag ymarferwyr, cynhyrchwyr, cyflwynwyr neu hyrwyddwyr mewn gwledydd y tu allan i‘r Deyrnas Unedig
 • Prosiectau a anelir at archwilio partneriaethau gyda golwg ar gydweithio yn y dyfodol
 • Prosiectau preswyl lle mae cyfle sylweddol i ddatblygu gwaith artist ac ennill profiad na fyddai'n bosibl ei gael yng Nghymru neu ranbarthau eraill yn y Deyrnas Unedig.
 • Prosiectau sy’n dangos ymrwymiad rhyngwladol i fuddsoddi mewn artistiaid o Gymru ac sy’n datblygu proffil rhyngwladol y celfyddydau o Gymru.

Ni allwn ddarparu grantiau ar gyfer:

 • Digwyddiadau a gynhaliwyd eisoes neu a fydd yn cael eu cynnal yn ystod y broses asesu
 • Cyfleoedd astudio neu hyfforddiant proffesiynol
 • Gweithgarwch hyrwyddo
 • Mynychu digwyddiadau cystadleuol neu gyfranogi ohonynt
 • Cyflwyno gwaith gan amaturiaid neu artistiaid nad ydynt yn broffesiynol
 • Unigolion i arwain neu reoli prosiectau ymgyfranogol gyda phobl ifainc neu oedolion
 • 100% o gostau’r prosiect neu’r ymweliad
 • Artistiaid sydd wedi eu gwahodd i chwarae mewn gwyliau arddangos rhyngwladol neu gynadleddau sy’n gymwys i dderbyn cymorth gan Gronfa Arddangos Rhyngwladol Sefydliad PRS mewn partneriaeth â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Dyma rai enghreifftiau o weithgareddau cymwys

 • Darparu prosiect cydweithiol gyda phartner tramor
 • Ymchwil i ddatblygu gwaith cydweithiol newydd gyda phartneriaid tramor
 • Cyfranogi mewn digwyddiad rhwydweithio rhyngwladol neu ar lwyfan rhyngwladol.
 • Perfformiad mewn gŵyl, digwyddiad neu leoliad rhyngwladol o bwys
 • Arddangosfa o gelfyddydau gweledol neu gymwys mewn oriel amlwg y tu allan i Brydain
 • Cyfnod preswyl mewn canolfan o ragoriaeth dramor sy'n darparu cyfleoedd nad ydynt ar gael yn y Deyrnas Unedig.

Am beth y chwiliwn?

Ystyrir y ffactorau canlynol wrth asesu ceisiadau:

Yr Ymgeisydd

 • Profiad proffesiynol a hanes llwyddiannus yr ymgeisydd o gyflwyno gwaith yn rhyngwladol a'i ymroddiad i ymarfer cyfoes yng Nghymru
 • Ymrwymiad proffesiynol i gyfnewid a chydweithio rhyngwladol
 • Cyfle i ddatblygu'n sylweddol yrfa ryngwladol yr artist
 • Brwdfrydedd i gydweithredu ag ymarferwyr a sefydliadau rhyngwladol ac ymgysylltu'n weithredol â rhwydweithiau rhyngwladol

Y Prosiect

 • Darpariaeth debygol o waith cyfoes o ansawdd uchel gyda'r posibiliad sylweddol i gyfrannu at ddatblygu'r gelfyddyd honno yng Nghymru
 • Proffil rhyngwladol y digwyddiad neu'r lleoliad sy'n cynnal y prosiect
 • Etifeddiaeth a chynaliadwyedd y prosiect heb arian drachefn o’r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol
 • Prawf o gydweithrediad artistig a phartneriaeth o fewn y prosiect
 • Dichonoldeb ariannol y cynnig a lefel yr ariannu gan bartneriaid, yn cynnwys cyllid gan ffynonellau rhyngwladol
 • Cydweddu â blaenoriaethau strategol ehangach Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Ewch i http://www.wai.org.uk/aboutwai

Cyflwyno cais

Mae’r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn rhaglen dreigl ac nid oes dyddiadau cau. Cewch benderfyniad o fewn pedair wythnos waith i gyflwyno cais wedi’i gwblhau. * Sylwch, fydd swyddfa CRhC ar gau dros y gwyliau Nadolig ac felly fydd amser ymateb i geisiadau yn cael ei ymestyn.

Sicrhewch eich bod yn cwrdd â'r meini prawf canlynol:

 • Nid oes ymrwymiad eisoes ar y costau cymwys ac nid oes costau ôl-weithredol yn y gyllideb
 • Mae cefnogaeth sylweddol gan y partneriaid (naill ai'n ariannol neu mewn da) tuag at gostau'r prosiect, yn cynnwys ffynonellau rhyngwladol
 • Mae cadarnhad wedi'i gynnwys yn y cais o gefnogaeth sylweddol gan bartner (yn ariannol neu mewn da) i'r prosiect
 • Bydd yn rhaid i chi gael llythyr gwahoddiad oddi wrth eich partner tramor sy'n manylu ar natur y bartneriaeth ac a ddengys dystiolaeth o gefnogaeth
 • Mae oleiaf 4 wythnos rhwng cyflwyno'r cais a dyddiad cychwyn y prosiect.

Manylion cyswllt

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru
Plas Bute, Caerdydd
CF10 5AL


ffôn: +44 (0)29 2044 1329
ffacs: +44 (0)29 2044 1400


Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl i chi gyflwyno’ch cais ar-lein, bydd swyddog yn ei asesu'n gychwynnol. Bydd yn rhaid i'r cais fod yn gyflawn a bydd rhaid iddo gynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol.

Cewch eich hysbysu o ganlyniad eich cais o fewn pedair wythnos i'r dyddiad cau.

Os bydd eich cynnig yn llwyddiannus, bydd angen i chi ddychwelyd eich Adroddiad Diweddu Prosiect o fewn 30 dydd i ddiwedd eich prosiect. Dylai hwn gynnwys unrhyw ddelweddau neu ddeunyddiau priodol eraill a thystiolaeth o wariant gwirioneddol a wnaed ar y prosiect. Lle bo'n briodol, mae'n bosibl caiff adroddiadau eu dangos ar ein gwefan fel esiamplau o arfer da. Gyda'ch caniatâd o flaen llaw, mae’n bosibl y byddwn yn rhannu'r adroddiad gydag eraill sy'n bwriadu gwneud gwaith tebyg mewn maes tebyg neu gysylltiedig. Bydd yr adroddiad diweddu prosiect ar gael i’w gwblhau ar-lein.

Cysylltwch â ni

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru,
Plas Bute,
Caerdydd,
CF10 5AL
Cymru, DU
ff: +44 (0)29 2044 1320
e: info@wai.org.uk

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees