Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Holiadur Cymwysedd i sefydliadau

Ar y tudalen hwn cewch gymorth i wybod a ydy'ch sefydliad yn gymwys i gael arian gennym.

A ninnau'n sefydliad cenedlaethol i ddatblygu ac ariannu'r celfyddydau, rydym yn benderfynol o ddefnyddio'n harian er budd pobl Cymru.

Ac yn naturiol rydym am i'n harian fynd at y prosiectau gorau. Rhaid inni hefyd sicrhau yr ariannwn sefydliadau effeithiol, wedi'u rheoli'n dda sydd â'r profiad a'r sgiliau i reoli prosiectau'n llwyddiannus.

Hefyd hoffwn fod yn sicr y gall sefydliadau a ariannwn arddangos effaith eu gwaith artistig.


A allai eich sefydliad geisio arian gennym?

Er inni geisio'n gorau glas i wneud y broses yn hawdd, gwyddom fod llunio cais yn cymryd amser ac egni. Felly ceisiwn roi gwybod i sefydliadau mor fuan â phosibl os nad ydynt yn debygol o fod yn llwyddiannus.

Bydd y rhestr wirio isod yn gymorth ichi gael gwybod os ydy'ch sefydliad yn gymwys i ymgeisio. Os ydych, gallwch gofrestru i ymgeisio ar-lein. Ond os nad ydych, ceisiwn gynnig cyngor am ffynonellau ariannu eraill i'ch sefydliad.

Mae'ch sefydliad yn debygol o fod yn gymwys os gallwch gytuno â'r gosodiadau hyn:

  • Sefydliad celfyddydol proffesiynol ydym sydd wedi'i leoli yng Nghymru
  • Sefydliad elusennol neu ddielw ydym a chennym gyfansoddiad ysgrifenedig sy'n cynnwys darpariaeth i gynnal gweithgarwch artistig (neu eiriau tebyg)
  • Gallwn ddarparu tystiolaeth o'n hanes o gynnal gweithgarwch celfyddydol i gynulleidfaoedd neu ymgyfranogwyr (sef pobl sy'n mynychu orielau, theatrau a digwyddiadau celfyddydol eraill a'r rhai sy'n mynd i weithdai neu weithgareddau celfyddydol eraill)
  • Mae gennym bolisi Cyfle Cyfartal a adolygwyd gan ein bwrdd neu'n pwyllgor rheoli yn y tair blynedd diwethaf; gallwn ddarparu tystiolaeth yr adlewyrchwn gydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein rhaglennu artistig a'n cynllunio a'n gwaith beunyddiol
  • Nid oes gennym ddyledion sy'n gysylltiedig ag unrhyw gytundeb ariannol â Chyngor Celfyddydau Cymru
  • Mae gan eich sefydliad gyfrif banc yn enw’r sefydliad gydag enwau o leiaf ddau o’r llofnodwyr awdurdodedig ac, os bu mewn bodolaeth am dros ddwy flynedd, yn dal cyfrifon am y ddwy flynedd diwethaf.

botwm - sefydliadau - cytuno botwm - sefydliadau - anghytuno

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees