Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Holiadur Cymwysedd i Unigolion

Ar y tudalen hwn cewch gymorth i wybod a ydych yn gymwys i gael arian gennym.

A ninnau'n sefydliad cenedlaethol i ddatblygu ac ariannu'r celfyddydau, rydym yn benderfynol o ddefnyddio'n harian er budd pobl Cymru.

Ac yn naturiol rydym am i'n harian fynd at y prosiectau gorau. Rhaid inni hefyd sicrhau yr ariannwn unigolion llawn gweledigaeth, talent a chreadigrwydd sydd â'r profiad a'r sgiliau i reoli prosiectau'n llwyddiannus.

Hefyd hoffwn fod yn sicr y gall unigolion a ariannwn arddangos effaith eu gwaith artistig.


A allwch chi geisio arian gennym?

Er inni geisio'n gorau glas i wneud y broses yn hawdd, gwyddom fod llunio cais yn cymryd amser ac egni. Felly ceisiwn roi gwybod i bobl mor fuan â phosibl os nad ydynt yn debygol o fod yn llwyddiannus.

Bydd y rhestr wirio isod yn gymorth ichi gael gwybod os ydych yn gymwys i ymgeisio. Os ydych, gallwch gofrestru i ymgeisio ar-lein. Ond os nad ydych, ceisiwn gynnig cyngor am ffynonellau ariannu eraill ichi.

Rydych yn debygol o fod yn gymwys os gallwch gytuno â'r gosodiadau hyn:

  • Rwy'n byw yng Nghymru (hynny yw, â chyfeiriad parhaol yma)
  • Artist neu ymarferydd proffesiynol ydwyf ac mae fy ngwaith wedi'i leoli'n bennaf yng Nghymru
  • Rwy'n hŷn na 18
  • Nid wyf mewn addysg llawn amser (mewn ysgol, coleg neu brifysgol)
  • Gallaf ddarparu tystiolaeth o'm hanes o greu gwaith artistig i'w gyflwyno gerbron cynulleidfaoedd (sef pobl sy'n mynychu orielau, theatrau a digwyddiadau celfyddydol eraill)
  • Mae gennyf ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o gyfle cyfartal; gallaf ddarparu tystiolaeth o sut yr adlewyrchaf gydraddoldeb ac amrywiaeth yn fy ngwaith creadigol
  • Nid oes gennyf ddyledion sy'n gysylltiedig ag unrhyw gytundeb ariannol â Chyngor Celfyddydau Cymru

botwm - unigolion - cytuno botwm - unigolion - anghytuno

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees