Curators Visit 2010

Ymweliad Curaduron 2010

ICV10 – Ymweliad Curaduron Celfyddydau Gweledol Rhyngwladol 2010

Ym mis Mai 2010 cafwyd ymweliad â Chymru gan grŵp o Guraduron Rhyngwladol wedi ei drefnu gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Roedd y grŵp yn cynnwys y curadur/beirniad llawrydd Christain Viveros-Faune sy’n byw yn Efrog Newydd ac yn gyn gyfarwyddwr Ffair Gelf Volta, Efrog Newydd; Tereza Arruda o Brosiectau TA sy’n guradur annibynnol sy’n gweithio rhwng Berlin a Brasil; Wato Tsereteli, artist/curadur ac archifydd sy’n datblygu’r Ganolfan Gelf Gyfoes yn Tbilisi, Georgia; Michael Eddy, sy’n gweithio gyda Vitamin Creative Space/the shop (Guangzhou a Beijing, Tsieina); Sara Stehr, Curadur Cynorthwyol II\NKV Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden, yr Almaen a K Bear Koss, Cyfarwyddwr IMOCA, prosiect stiwdio/oriel gan artistiaid yn Nulyn, Iwerddon.

Diben yr ymweliad oedd rhoi cyfle i guraduron sy’n gweithio mewn rhannau gwahanol o’r byd gael cwrdd ag artistiaid cyfoes sy’n gweithio yng Nghymru a samplu’r dewis o stiwdios, orielau a mentrau gan artistiaid sy’n rhan o ddiwylliant celfyddydau gweledol cyfoethog y wlad. Canolbwynt yr ymweliad ymchwil oedd ailagor oriel Gelf Mostyn yn Llandudno ac yn benodol yr arddangosfa , ‘Gennym Ni Mae’r Drychau, Gennym Ni Mae’r Cynlluniau’ sy’n dangos gwaith 25 o artistiaid sy’n gweithio yng Nghymru a ddewiswyd drwy gael eu henwebu gan guraduron orielau ar hyd a lled Cymru.

Canolbwyntiai ymweliadau blaenorol ar dde a chanolbarth Cymru ac roedd ymweliadau 2010 hwythau’n dechrau yn ne Cymru.

DYDDIADUR YR YMWELIAD

Dydd Mercher 18 Mai 2010

Cymerodd y grŵp ran yn y Symposiwm Cyfarfyddiadau, digwyddiad a godai o bartneriaeth rhwng Artes Mundi, Visiting Arts a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Gwahoddodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru guraduron sy’n dod i’r amlwg o Gymru gyfan i’r digwyddiad rhad ac am ddim ac yr oedd ynddo gyflwyniadau gan siaradwyr a oedd yn cynnwys y curadur annibynnol Viktor Misiano. Roedd y digwyddiad dan gadeiryddiaeth Andrea Schlieker a fu’n guradur y Sioe Gelf Brydeinig 6 ac Arddangosfa Deirblwydd Folkestone.

Dydd Iau 19 Mai 2010

Y diwrnod wedyn ymwelodd y grŵp â gofod Warp g39 i ddysgu am eu rhaglen i gefnogi mentrau gan artistiaid drwy ddatblygu proffesiynol a dysgu mwy am y sefyllfa bresennol parthed prosiectau gan artistiaid ar hyd a lled Cymru. Yma hefyd cawsant weld trosolwg o raglen 10 mlynedd g39 sydd wedi cefnogi artistiaid a churaduron sy’n dod i’r amlwg, gan gymysgu’r posibilrwydd o ymwneud ag arferion arbrofol oddi mewn i fframwaith lleoliad arddangos proffesiynol.

Symudodd y grŵp yn ei flaen i ail leoliad Ffotogallery yn Arcêd Morgan yng nghanol y ddinas. Yma cyfarfu’r grŵp gyda chyfarwyddwr Ffotogallery, David Drake, a’r artist perfformio Kath Ashill a soniodd am berfformio Cymreig mewn perthynas â ‘Bywyd Llai Cyffredin: Perfformio ac Arddangos yng Nghelfyddyd De Affrica’ gan edrych ar y cyffelybaethau wrth gyflwyno gwaith ynghylch rhoi llais i hunaniaeth ddiwylliannol, gymdeithasol a chenedlaethol.

David Drake yn siarad â’r curaduron yn lleoliad amgen Ffotogallery yn Arcêd Morgan, Caerdydd.

Yn y prynhawn aeth y grŵp yn ei flaen i Ganolfan Chapter lle gwelsant gasgliad o gyflwyniadau anffurfiol gan Paul Granjon, Neil McNally, Gordon Dalton, Jackie Chetteur, Sam Aldridge, Kate Ashill, Holly Davey a Tim Davies.

Trafododd yr artistiaid a’r curaduron eu gwaith tan yn gynnar gyda’r nos. Agorodd Tactile Bosch ei ddrysau yn unswydd ar gyfer dangosiad allan o oriau o’r sioe baentiadau ‘Dinesydd’ ac i weld stiwdios yr artistiaid. Mae Tactile Bosch yn lle sy’n cynnig stiwdios fforddiadwy ac roedd yn gyfle i weld enghraifft o stiwdio gydweithfa a chael blas ar y gymuned o artistiaid sydd yng Nghaerdydd.

Dydd Gwener 20 Mai 2010

Ar y dydd Gwener symudodd ffocws yr ymweliad o’r de i ogledd Cymru ac aeth pawb ar Fws Cyflym WARP, a oedd wedi ei drefnu i unrhyw un yn Ne Cymru oedd am fynychu noson agoriadol g39 yn oriel gelf Mostyn. Galwyd heibio ar y ffordd yn Oriel Davies yn y Drenewydd lle cafwyd taith o amgylch yr oriel gan y cyfarwyddwr Amanda Farr. Cyrhaeddwyd Llandudno mewn amser da, a mynychodd y grŵp y Dangosiad Preifat ar oriel gelf Mostyn ar ei newydd wedd, gan gwrdd â’r artistiaid ac yna brofi awyr unigryw’r môr yn Llandudno.

Dydd Sadwrn 21 Mai 2010

Ar un o ddyddiau poetha’r flwyddyn hyd at hynny aeth y grŵp ar fws bach i ymweld â stiwdios yng ngogledd orllewin Cymru. Llanrwst oedd hi gyntaf ac at yr artist/perfformwraig Megan Broadmeadow a drafododd ei gwaith sy’n cael ei ddylanwadu gan hanes lleol, straeon gwerin a theatr.
Wedyn cafodd y grŵp weld perfformiad preifat o Bwyd Sonique (Karine Décorne a Simon Proffitt) yn Nebo a siarad gyda Dominic Chennell o grŵp Real Institute.

Dominic Chennell yn siarad â’r curaduron yn Neuadd Bentref Nebo

Yna dyma deithio tua’r gogledd drwy dirwedd anhygoel Eryri a chael cinio yn Llanfairpwllgwyngyll-gogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch. Teithiodd y grŵp wedyn i ben draw gogledd orllewin Ynys Môn i gwrdd â’r ddeuawd o artistiaid, Awst a Walther, yn eu hoff fan, sef hen siambr gladdu ar yr arfordir ger Rhosneigr.

Manon Awst a Benjamin Walther yn cyflwyno’u gwaith.

Yma trafodwyd eu hymarfer mewn perthynas â’r safle a’i ddylanwad ar eu methodolegau ar gyfer gwneud celfyddyd. Yna ymwelodd y grŵp â Bedwyr Williams yn ei stiwdio ger Rhostryfan, cyn dychwelyd i Landudno ar hyd ffordd yr arfordir. Gyda’r nos cyfarfu’r grŵp gyda Martin Barlow, cyfarwyddwr oriel gelf Mostyn, ac archwilio Llandudno yn fwy.

Dydd Sul 22 Mai 2010

Ar ddiwrnod olaf ymweliad y curaduron aethant ar daith i gyfeiriad Wrecsam ond galwyd heibio i CASC (Stiwdios Celf Canolog Cymru) yn Llandudno i ymweld â’r stiwdios drwy drefniant gyda’r artist Wendy Coupling. Ddiwedd y bore cyrhaeddodd y bws bach gartref Simon Grennan sy’n gweithio ar y cyd gyda’r artist sy’n gweithio yn Los Angeles, Christopher Sperandio, cyn cyfarfod Jessica Lloyd-Jones yn ei stiwdio yn Rhewl, Llangollen.

Martin Barlow, Cyfarwyddwr Oriel Mostyn gyda’r curaduron

Daeth y diwrnod i ben gydag ail ymweliad i oriel gelf Mostyn i weld yr arddangosfa agoriadol allan o oriau, gyda’r oriel yn wag. I gyd-fynd â hyn cafwyd cyflwyniad gan Martin Barlow ar sut y datblygwyd y mannau arddangos newydd. Ar ôl noson o ffarwelio trist, ar y diwrnod canlynol dychwelodd aelodau’r grŵp i’w rhannau eu hunain o’r byd dan bwysau llawer o gyhoeddiadau a chyda’u meddyliau yn llawn delweddau o Gymru.

Yn ystod y misoedd nesaf i ddod, bydd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn datblygu’r berthynas gyda’r curaduron ymhellach. Mae’r rhaglen ymweliadau curaduron rhyngwladol yn caniatáu creu partneriaethau creadigol rhyngwladol newydd, gan esgor ar gyfleoedd i artistiaid a sefydliadau celf allu cysylltu gydag orielau rhyngwladol a gallu arddangos dramor.

Artes Mundi: www.artesmundi.org
g39: www.g39.org
Ffotogallery: www.ffotogallery.org
Chapter: www.chapter.org
Tactile Bosch: www.tactilebosch.org
Oriel Davies: www.orieldavies.org
Real Institute: www.realinstitute.org
Mostyn: www.mostyn.org

18/05/2010

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees