Martin Joseph

Cynllun Ariannu Cerddoriaeth Brydeinig

Sefydlwyd cynllun Cerddoriaeth Brydeinig Dramor i feithrin egin dalentau mewn cerddoriaeth Brydeinig. Ariennir y cynllun gan PRSF, UK Trade & Investment, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a British Underground ar ran Arts Council England. Mae’n cynnig cefnogaeth ariannol i berfformiadau newydd o’r DU a ddetholwyd yn arbennig i’w harddangos mewn gwledydd tramor.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn falch o allu cyhoeddi ei fod yn gweithio mewn partneriaeth â chynllun Cerddoriaeth Brydeinig Dramor / British Music Abroad i ariannu artistiaid Cymreig i berfformio mewn digwyddiadau mewn gwledydd tramor; mae PRSF mewn cyswllt cyson â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru ynglŷn ag artistiaid o Gymru sy’n ymgeisio dan y cynllun.

Anelir Cerddoriaeth Brydeinig Dramor at y rhai hynny sy’n creu cyffro yn y DU ac yn barod i adael eu marc ar lwyfan rhyngwladol ehangach. Costau teithio a llety yw prif elfennau perfformio dramor ac, i berfformwyr ar ddechrau gyrfa, gall fod yn rhwystr. Mae Cerddoriaeth Brydeinig Dramor yn darparu cefnogaeth ariannol tuag at y costau hyn. Mae’r cynllun yn galluogi rhai sydd mewn cyfnod tyngedfennol yn eu gyrfa, i fanteisio ar y buddion ddaw o arddangos eu gwaith yn rhyngwladol.

Pwy all ymgeisio?
Os ydych yn artist neu’n act sy’n perfformio cerddoriaeth wreiddiol ac wedi cael cynnig lle i berfformio yn un o’r digwyddiadau a restrir isod, gallwch ymgeisio am grant gan Gerddoriaeth Brydeinig Dramor i’ch helpu i fynd yno. Dim ond ar gyfer cerddorion sy’n perfformio y mae grant ar gael ac nid ar gyfer rheolwyr taith neu aelodau o’r criw.

Mae PRSF yn cydnabod y digwyddiadau canlynol fel rhai sy’n cynnig cyfleoedd i arddangos gwaith:

• Canadian Music Week (CMW)
• CMJ Music Marathon
• Eurosonic
• Jazz Ahead
• MIDEM
• Montreal Jazz Festival
• North by North East (NXNE)
• North American Folk Alliance Conference (Folk Alliance)
• Popkomm
• South by South West (SXSW)
• WOMEX

Os cawsoch wahoddiad i berfformio mewn digwyddiad nad yw ar y rhestr hon, cysylltwch â PRSF yn y lle cyntaf.

Tuag at beth y gallaf ofyn am grant?
Mae Cerddoriaeth Brydeinig Dramor yn cefnogi hyd at 75% o gostau teithio a llety, sef y canlynol:

• Hedfan yno ac yn ôl
• Cludiant o’r maes awyr ac yn ôl yno
• Gwesty
• Per diems (hyd at £20/person - lwfans dyddiol ar gyfer cynhaliaeth/bwyd
• Ceisiadau am fisa (os yn berthnasol)

Bydd disgwyl i chi ariannu o leiaf 25% o’r costau hyn eich hun neu o ffynonellau eraill.

Am beth y mae Cerddoriaeth Brydeinig Dramor yn chwilio?
Mae Cerddoriaeth Brydeinig Dramor yn gynllun cystadleuol iawn ac ar hyn o bryd dim ond 20% o’r ymgeiswyr sy’n llwyddiannus. Felly, dylech gyflwyno yr achos cryfaf posibl dros dderbyn cefnogaeth.

Wedi iddynt ddychwelyd gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus gwblhau ffurflen werthuso fydd yn rhoi i ni’r wybodaeth ganlynol:

• Yr amcanion a sut y llwyddwyd i’w gwireddu
• Sut y byddech yn graddio’r digwyddiad
• Unrhyw ganlyniadau annisgwyl
• Unrhyw gyhoeddusrwydd yn y wasg
• Cyngor ar gyfer mynychwyr yn y dyfodol

Am fwy o wybodaeth a manylion ynglyn â dyddiadau cau a ffurflenni cais, dylech ymweld â:
w: http://www.prsfoundation.co.uk/bma
neu anfon at:
e: applications@prsformusicfoundation.com

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees