GlynnVivian_Tim Davies Chase Xiamen

Tsieina - Cymru 2017

Gwnaeth mis Gorffennaf 2016 nodi dechrau darn newydd o waith ar gyfer Celfyddydau Rhyngwladol Cymru: ystyried a dod â sefydliadau ac unigolion o'r maes diwylliannol ynghyd sydd â diddordeb neu berthynas sy'n cysylltu Cymru a Tsieina.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cydlynu'r Grŵp Rhanddeiliaid a’i weithgareddau ar ran Llywodraeth Cymru. Mae'r Grŵp Rhanddeiliaid ar agor i bawb. I ymuno â'r grŵp, cysylltwch â Judith: Judith.MuskerTurner@wai.org.uk

Yn dilyn cyfarfod rhanddeiliaid ar 11 Gorffennaf 2016, cafodd grŵp llywio ymgysylltiad diwylliannol Cymru–Tsieina ei recriwtio. Roedd y diwrnod ar gyfer rhanddeiliaid yn cynnwys trafodaethau panel a gweithdai a oedd yn archwilio sut y gallai artistiaid, cwmnïau celfyddydol a busnesau Cymru a Tsieina dyfu cydweithrediadau newydd a chreu cyfleoedd masnachu newydd rhwng y ddwy wlad.

Gwnaeth hyn hefyd nodi dechrau partneriaeth ymchwil gyda Phrifysgol Bangor a oedd yn ymchwilio i fentrau strategol diweddar, cyfredol a'r dyfodol rhwng Cymru a Tsieina. Mae'r bartneriaeth hon wedi cynhyrchu darn ymchwil diweddar gan Dr Keith Beasley ynghylch ymgysylltiadau diwylliannol presennol a'r gorffennol rhwng Cymru a Tsieina, a fydd yn helpu'r Grŵp Llywio i lunio strategaeth gydlynol er mwyn hyrwyddo cysylltiadau yn y dyfodol.

Darllenwch y canfyddiadau cychwynnol yma: http://www.wai.org.uk/7203?diablo.lang=cym

Bydd Grŵp Llywio Ymgysylltiad Diwylliannol Cymru–Tsieina, a gadeirir gan Eluned Haf (Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru), yn cyfarfod bob tri mis, ac mae oddeutu ugain o unigolion yn rhan ohono, gan gynnwys swyddogion Llywodraeth Cymru, Sefydliad Confucius, a chynrychiolwyr a enwebwyd o addysg bellach, chwaraeon a diwydiannau creadigol yng Nghymru sy’n gweithredu yn Tsieina neu sydd â diddordeb mewn gwneud. Ei brif nod yw rhannu gwybodaeth a hyrwyddo cyfleoedd i gydweithio yn y sectorau creadigol, diwylliannol, treftadaeth, addysg a chwaraeon.

Ym mis Rhagfyr 2016, teithiodd Eluned Haf i Shanghai i gymryd rhan yn fforwm Pobl i Bobl DU–Tsieina, a oedd yn cynnwys y ddirprwyaeth ddiwylliannol fwyaf erioed o'r DU i Tsieina, lle y gwelodd hi, ymysg llu o ddigwyddiadau eraill, gytundeb rhwng cwmni o Gymru, Cloth Cat Animation, a'i bartner newydd o Tsieina, Magic Mall, gael ei lofnodi. Ysgrifennodd Eluned flog ynglŷn â'i hymweliad, y gellir ei ddarllen yma: Blog Eluned

Bu ymweliad arall â Tsieina, a drefnir gan Lywodraeth Cymru, ar ffurf taith fasnach i Shanghai a Hong Kong yn cynnwys 20 o sefydliadau o bob cwr o'r sector sydd â diddordeb mewn allforio i'r farchnad hon. Roedd hefyd elfen ddiwylliannol i'r daith a drefnir gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru, yn cynnwys cyfraniadau gan Theatr Hijinx ac Open Books, yn ogystal â chefnogi’r cwmnïau creadigol oedd yn ymwneud â'r daith fasnach, gan gynnwys BBC NOW, National Theatre Wales, ac Ensemble Cymru.

Wrth i ni droi ein sylw at y digwyddiadau sydd ar ddod yn 2017, edrychwn ymlaen at flwyddyn o gydweithio amrywiol a bywiog ac at ddyfnhau ein cysylltiadau â Tsieina.

Dilynwch y dolenni ar ochr dde y dudalen hon i gael gwybod rhagor am brosiectau unigol a gefnogir gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Byddwn yn diweddaru'r rhain wrth i ragor o brosiectau mynd yn eu blaen.

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees