Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Budd-ddeiliaid

Logo Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn elusen annibynnol a sefydlwyd drwy Siarter Frenhinol ym 1994. Penodir ei aelodau gan Weinidog dros Dreftadaeth y Cynulliad.

Ei phrif noddwr yw'r Cynulliad. Maent hefyd yn dyrannu arian y Loteri Genedlaethol ac yn codi arian ychwanegol lle y gallent o amrywiaeth o ffynonellau yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Cyngor Celfyddydau Cymru yw prif sefydliad y wlad sy'n ariannu a datblygu'r celfyddydau.

Drwy gydweithio â'r Cynulliad, maent yn dangos sut mae’r celfyddydau yn helpu i gyflawni amcanion polisi Cymru’n Un y Llywodraeth. Mae ei staff yn gweithio o swyddfeydd ym Mae Colwyn, Caerfyrddin a Bae Caerdydd.

w: www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk


Logo'r British Council


British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU ar gyfer cyfleoedd addysgol a chysylltiadau diwylliannol. Ei nod yw adeiladu perthynas rhwng pobl yn y DU ac mewn gwledydd eraill – perthynas fydd o fudd i’r naill ochr a’r llall, a chynyddu’r gwerthfawrogiad o syniadau a llwyddiannau creadigol y DU. Mae gan y British Council rwydwaith rhyngwladol eang o swyddfeydd mewn 110 o wledydd ac arweinir a chydlynir ei waith celfyddydol gan ei Grŵp Celfyddydau, sydd wedi ei leoli yn Llundain, ond sydd ag arbenigwyr celfyddydol aml-ddisgyblaethol wedi eu lleoli yn ei swyddfeydd yng Nghaerdydd, Caeredin a Belfast.

Maent yn gweithio’n agos gydag arbenigwyr mewnol mewn addysg, gwyddoniaeth a disgyblaethau eraill, a chydag ystod eang o sefydliadau celfyddydol a diwylliannol ac awduron, gwneuthurwyr ffilm, perfformwyr, dylunwyr, artistiaid ac arweinwyr creadigol a diwylliannol yn y DU ac ar draws y byd. Trwy ei holl waith, nod y British Council yw cyflwyno darlun modern ac amrywiol o’r Deyrnas Unedig, a hyrwyddo’r broses o drafod syniadau trwy herio barnau a chynyddu’r ddealltwriaeth rhwng diwylliannau.

w: www.britishcouncil.org


WG_logo_landscape_cmyk

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio hyrwyddo a chefnogi diwylliant Cymru fel rhan o’i rhaglen i gynyddu proffil ryngwladol a dylanwad Cymru ar lwyfan y byd.

w: www.wales.gov.uk

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees