Anna Lewis

Catrin Morris - Trelew

Cymraes yw Catrin sydd wedi byw ym Mhatagonia am lawer o flynyddoedd. Bu hi'n ganolog i drefnu nifer o ddigwyddiadau yn y Dyffryn dros y flwyddyn. Dyma ei huchafbwyntiau hi.

Mae eleni wedi bod yn flwyddyn nodedig yma yn Nhrelew, lle rydym wedi bod yn dathlu Canmlwyddiant a Hanner y Cymry ym Mhatagonia. Rydym wedi bod yn ffodus iawn i fod yn dyst i ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynlluniwyd i ddathlu’r garreg filltir nodedig hon.

Cafwyd rhai uchafbwyntiau cofiadwy megis cyngerdd Gwennan Gibbard i ddechrau’r dathliadau lle bu’n rhannu’r llwyfan ag artistiaid lleol ac uchafbwynt y noson pan ymunon nhw i ganu fersiwn cofiadwy iawn o Ysbryd y Nos a chân werin yr Ariannin yn swnio ychydig yn wahanol i gyfeiliant y delyn.

Prosiect diddorol tu hwnt yw prosiect Perthyn a’r artist Cefyn Burgess. Syniad Mari Emlyn o Galeri Caernarfon oedd prosiect a fyddai’n nodi’r cysylltiad rhwng Caernarfon a Threlew a gan mai Trelew yw canolfan prosesu gwlân yr Ariannin gyfan penderfynwyd gwahodd Cefyn Burgess i gymryd rhan. Mae Cefyn wedi canolbwyntio ar amgylchfyd, hanes a daearyddiaeth Patagonia ac wedi cyfnewid syniadau ag artistiad lleol sy’n gweithio gyda thechnegau brodorol. Mae tair cangen i’r prosiect - cwilt coffa, prosiect capeli’r Wladfa a gwaith addysgol gydag Ysgol yr Hendre Trelew. Dyma un o’r prosiectau gorau a ddaeth yn sgîl y Canmlwyddiant a Hanner gan ei fod yn cyfuno cymaint o elfennau ac yn dathlu’r gorffennol wrth lunio’r dyfodol.

Uchafbwynt y flwyddyn i nifer oedd perfformiad Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn Nhrelew ddiwedd mis Hydref. Ond i gymuned addysgol yr ardal efallai mai’r uchafbwynt oedd y llu o brosiectau addysgol a chymunedol a gynhaliwyd yn yr wythnos cyn y gyngerdd fawreddog. Daeth criw o ddwsin o gerddorion hynod o gyfeillgar i gynnal gweithdai ar hyd a lled yr ardal - mewn ysgolion arbennig, yn yr ysgolion Cymraeg, gyda’r cerddorfeydd ieuenctid lleol ac fe gynhaliwyd cyngerdd mewn cartref hen bobl a oedd yn hynod o gofiadwy. Mae’r prosiect hwn wedi gadael ôl a fydd i’w deimlo am flynyddoedd i ddod.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees